Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και υποστήριξης των προγραμμάτων πληροφορικής του Δήμου Βισαλτίας για το έτος 2024

27 Μαρτίου, 2024 14:30

Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και υποστήριξης των προγραμμάτων πληροφορικής του Δήμου Βισαλτίας για το έτος 2024.

Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 68.727,00€ ευρώ με Φ.Π.Α. 24,00%.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι την 15/04/2024 και ώρα 15:00, η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι την 18/04/2024 και ώρα 11:00.

Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί στο 2,00% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Δίνεται αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης στην αριθ. 2/2024 σχετική Μελέτη της Υπηρεσίας

Ετικέτες: