ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
ΣΥΝΘΕΣΗ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (01/09/2019 – 06/11/2021) Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της […]
Οικονομική Επιτροπή
ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (01/09/2019 – 06/11/2021) Η Οικονομική Επιτροπή συνιστάται και λειτουργεί σε όλους τους Δήμους και αποτελεί όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, με αποφασιστικές, γνωμοδοτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες. (παρ. 1 άρθρο 72 ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019)  Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας […]