ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΙΣ

Aλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας» και με α/α συστήματος 93654.
Aλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας» και με α/α συστήματος 93654 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βισαλτίας.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ»
Ο Δήμος Βισαλτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας» με προϋπολογισμό: 360.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας οδοποιίας προϋπολογισμού 289.878,75 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός των […]
ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Τ.Κ ΑΝΘΗΣ- ΣΗΣΑΜΙΑΣ-ΑΜΠΕΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» ΚΑΙ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 93429.
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την απόφαση.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 2021 (Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ)
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση ασφάλισης των μεταφορικών του μέσων σύμφωνα με την επισυναπτόμενη πρόσκληση και την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την πρόσκληση.Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την τεχνική έκθεση.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
Ο Δήμος Βισαλτίας Ν. Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για την καταλληλότητα των παιδικών χαρών» με προϋπολογισμό: 93.360,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας οικοδομικών προϋπολογισμού 75.157,45 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα).Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του […]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΜΗΜΕΔ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
Το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016. Η επιτροπή, για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, είναι τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους : 1. […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην κάτωθι προμήθεια αναρροφητικού μηχανήματος πεζού χειριστή για την υπηρεσία καθαριότητας.Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με :1) Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου με θέμα” Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.( ΦΕΚ 64 Α /14-03-2020)2) Τις διατάξεις του Νόμου 4683/2020 ( ΦΕΚ 76/03-04-2020).3) Του άρθρου 41 της από 13-04-2020 Π.Ν.Π. Μέτρα για […]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Βισαλτίας Προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω αγρών αγροκτήματος Νιγρίτας, με διάρκεια εκμίσθωσης τεσσάρων (4) ετών: 1.- Του αριθ.1207 αγροτεμαχίου στην τοποθεσία Μοσχάδικα 9.200 τμ. 2.- Του αριθ.1213 αγροτεμαχίου στην τοποθεσία Μοσχάδικα 7.600 τ.μ. 3.- Του αριθ.3008 αγροτεμαχίου στην τοποθεσία Ρασπόγια 4.000 τ.μ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον […]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΕΡΓΗΣ
Έχοντας υπόψη ότι η δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 27/10/2020 κρίθηκε άγονη λόγω μη συμμετοχής, θα διεξαχθεί επαναληπτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα Νιγρίτας στις 3/11/2020 και ώρα 10.30πμ έως 11.00πμ. Η τιμή υλοτομίας για τα προϊόντα που θα προκύψουν από την υλοτομία ορίζεται στο ποσό των 23,18 €/χ.κ.μ. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. […]
  • Kατηγορίες