ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΙΣ

Τροποποιήσεις – Διευκρινίσεις για το έργο “Εκσυγχρονισμός και Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Νιγρίτας-Τερπνής”
Στα πλαίσια της διαβούλευσης του Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για τη μελέτη – κατασκευή & λειτουργία του έργου με τίτλο “Εκσυγχρονισμός και Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Νιγρίτας-Τερπνής” υποβλήθηκαν τεύχη παρατηρήσεων για υποβολή ερωτημάτων και απαίτηση παροχής διευκρινίσεων επί των τευχών Δημοπράτησης. Σε απάντηση των ανωτέρω συντάχθηκε το “Τεύχος τροποποιήσεων/διορθώσεων Διακήρυξης και λοιπών εγγράφων σύμβασης στα […]
Πρόσκληση για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην κάτωθι προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που επισυνάπτεται: ΥΛΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣΣΙΕΛΟΥ 1 600,00 ΜΙΚΡΑ ΚΥΤΙΑ INOX ΓΙΑΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΓΑΖΩΝ 6 300,00 ΑΜΠΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3 210,00 ΑΜΠΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2 130,00 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ SMALLΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ MEDIUMΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LARGE 1000ΚΟΥΤΙΑ 7.500,00 […]
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: “Εκσυγχρονισμός & Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Νιγρίτας – Τερπνής”
Ο Δήμος Βισαλτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (άρθρο 50 του Ν. 4412/2016), για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εκσυγχρονισμός & Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ)Νιγρίτας-Τερπνής» με προϋπολογισμό 1.825.048,39 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Το έργο αποτελείται από […]
Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας» και με α/α συστήματος 93654.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας» και με α/α συστήματος 93654 , ορίζεται η 23-03-2021 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. Δείτε εδώ την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Αλλαγή ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού για το έργο “Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας”
Από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας ανακοινώνεται ότι ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας»
Aλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας» και με α/α συστήματος 93654.
Aλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας» και με α/α συστήματος 93654 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βισαλτίας.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ»
Ο Δήμος Βισαλτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας» με προϋπολογισμό: 360.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας οδοποιίας προϋπολογισμού 289.878,75 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός των […]
ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Τ.Κ ΑΝΘΗΣ- ΣΗΣΑΜΙΑΣ-ΑΜΠΕΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» ΚΑΙ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 93429.
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την απόφαση.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 2021 (Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ)
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση ασφάλισης των μεταφορικών του μέσων σύμφωνα με την επισυναπτόμενη πρόσκληση και την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την πρόσκληση.Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την τεχνική έκθεση.
  • Kατηγορίες