Απασχόληση

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης και χειριστή μηχανήματος έργου
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας ανακοινώνει την πρόσληψη 10 υδρονομέων άρδευσης και έναν χειριστή μηχανήματος έργου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (πλήρης απασχόλησης), για την αρδευτική περίοδο 2024 και καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 8 στη Νιγρίτα είτε ηλεκτρονικά στο email: […]
Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών με αντικείμενο α) Νομικής φύσεως και β) Δομικών Έργων
Η Δήμαρχος Βισαλτίας έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-07) «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018). Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Βισαλτίας (ΦΕΚ Τεύχος Δεύτερο Αρ. Φύλλου 957/19.04.2013) ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Την ανάγκη πλήρωσης δύο θέσεων […]
Προκήρυξη δύο (2) θέσεων επιστημονικού συνεργάτη Δημάρχου Βισαλτίας
Η Δήμαρχος Βισαλτίας έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-07) «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018). Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Βισαλτίας (ΦΕΚ Τεύχος Δεύτερο Αρ. Φύλλου 957/19.04.2013) ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Την ανάγκη πλήρωσης δύο θέσεων […]
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ 1-2023
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2023 ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
Κατά των αναρτημένων πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μέχρι τις 22 Αυγούστου 2023. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.visaltias@gmail.com
Δήμος Βισαλτίας: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023 – 2024
Δήμος Βισαλτίας: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023 – 2024
Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Βισαλτίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 213 του Ν.4555/18 και […]
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης και χειριστή μηχανήματος έργου από την ΔΕΥΑ Βισαλτίας
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης και χειριστή μηχανήματος έργου από την ΔΕΥΑ Βισαλτίας Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης του Δήμου Βισαλτίας ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) Υδρονομέων Άρδευσης και έναν (1) Χειριστή Μηχανήματος έργου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (πλήρους απασχόλησης), για την αρδευτική περίοδο 2023,   και καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, είτε […]
  • Kατηγορίες