Αντιδήμαρχοι

Οι Αντιδήμαρχοι:

 • Υπογράφουν έγγραφα ή πράξεις µε εντολή Δημάρχου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους
 • Εκπροσωπούν το Δήμο στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς τους – ασκούν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται σε θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίστηκε να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Υποδομών, κ. Βαδικόλιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δήμαρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, κ. Πασχαλίδη.

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Λειτουργιών

Κατά την περίοδο 2019 – 2021, αντιδήμαρχος Διοικητικών Λειτουργιών Δήμου Βισαλτίας διατελεί ο κ. Αδαμούδης Ιωάννης, εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του Δημάρχου.

 • Η εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: προσόδων, ΤΑΠ και τελών καθαριότητας – φωτισμού, ελέγχου, Δημοτικής περιουσίας, ταμειακής βεβαίωσης εισπράξεων κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, προϋπολογισμού, εκκαθάρισης Δαπανών, λογιστηρίου – διπλογραφικού, Ταμείου, διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
 • Η εποπτεία και ευθύνη των διοικητικών θεμάτων και ιδίως, η εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.  

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αδαμούδη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζημάρκος.

Τηλέφωνο Γραφείου : 2322353402

Αντιδήμαρχος Υποδομών

Κατά την περίοδο 2019 – 2021, αντιδήμαρχος Υποδομών διατελεί ο κ. Βαδικόλιος Θεόδωρος, εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του Δημάρχου.

 • Η εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού , Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Δικτύων, Τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.
 • Η ευθύνη της συντήρησης της αγροτικής δημοτικής και επαρχιακής οδοποιίας του Δήμου Βισαλτίας τόσο µε τα μηχανήματα του Δήμου, όσο και µε τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων.
 • Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.
 • Η εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βαδικόλιου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης.

Τηλέφωνο Γραφείου : 2322353439

Αντιδήμαρχος Αγροτικής & Οικονομικής Ανάπτυξης

Κατά την περίοδο 2019 – 2021, αντιδήμαρχος Αγροτικής & Οικονομικής Ανάπτυξης διατελεί ο κ. Μπιμπλιάς Θωμάς, εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του Δημάρχου.

 • Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας)  
 • Η ευθύνη των Δασών, Δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων  πόρων.
 • Τα θέματα προβολής και Τουρισμού.
 • Η διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται µε χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου.
 • Ο έλεγχος καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Η έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Η έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
 • Η λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων.
 • Η άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μπιμπλιά όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Αδαμούδης.

Τηλέφωνο Γραφείου : 2322353917

Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας

Κατά την περίοδο 2019 – 2021, αντιδήμαρχος Καθημερινότηας διατελεί ο κ. Πασχαλίδης Νικόλαος, εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του Δημάρχου.

 • Η ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
 • Η επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου. 
 • Η εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
 • Η ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Πασχαλίδη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος.

Τηλέφωνο Γραφείου : 2322353427

Αντιδήμαρχος Πρόνοιας

Κατά την περίοδο 2019 – 2021, αντιδήμαρχος Πρόνοιας διατελεί ο κ. Χατζημάρκος Αργύριος, εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του Δημάρχου.

 •  Η εποπτεία, παρακολούθηση και επίλυση θεμάτων συντήρησης των σχολικών κτιρίων.
 • Η οργάνωση, εποπτεία και συντονισμός του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου.
 • Η εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του Κ∆Κ.
 • Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, η εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων.
 • Η πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
 • Η οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών επί των θεμάτων πρόνοιας και προνοιακών επιδομάτων.
 • Η οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, και του Κοινωνικού Φαρμακείου.
 • Η εποπτεία θεμάτων σχετιζόμενων µε ΑµΕΑ.
 • Η υλοποίηση, λειτουργία και εποπτεία του όλου συστήματος διαχείρισης δεσποζόντων και αδέσποτων ζώων

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Χατζημάρκου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος.

Τηλέφωνο Γραφείου : 2322353412

Ο Δήμος