Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘ.ΑΡΓΥΡΟΥ –ΝΙΓΡΙΤΑ»
Ο Δήμος Βισαλτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘ. ΑΡΓΥΡΟΥ -ΝΙΓΡΙΤΑ”. Δείτε παρακάτω τα έγγραφα της σύμβασης:
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού εσωτερικών χώρων και παιχνιδιών αύλειου χώρου παιδικών σταθμών»
Ο  Δικαιούχος Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας διακηρύττει ότι την 14η  του μηνός  Μαρτίου  του έτους  2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30  π.μ. λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών στα πλαίσια της διακήρυξης που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν.4782/2021 , κ.α.  όπως τροποποιήθηκαν και […]
Αλλαγή ημερομηνίας για τον διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου
Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας για τον διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, λόγω αναβάθμισης των συστημάτων ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ. Δείτε την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής παρακάτω:
Διακήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων
Ο Δήμαρχος Βισαλτίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς ανά τμήμα, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» σύμφωνα με την […]
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την αναβάθμιση 13 στάσεων αστικής συγκοινωνίας
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την αναβάθμιση 13 στάσεων αστικής συγκοινωνίας Ο Δήμαρχος Βισαλτίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την αναβάθμιση 13 στάσεων αστικής συγκοινωνίας του επιβατικού κοινού […]
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΚΚΠΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ 99/2017»
Το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΚΚΠΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ 99/2017», συνολικού προϋπολογισμού 73.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α 24%). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ προϋπολογισμού 58.675,32 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός των […]