Στρατηγικά- Επιχειρησιακά Προγράμματα

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι Δήμοι, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και προκειμένου να βελτιώνουν συστηματικά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας τους, οφείλουν να αναπτύσσουν στο εσωτερικό τους ένα αξιόπιστο μηχανισμό προγραμματισμού. Ο μηχανισμός αυτός εκφράζεται μέσα από τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος το οποίο αποσκοπεί στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού σε κάθε Δήμο, μέσα από την αναλυτική καταγραφή, παρακολούθηση και μέτρηση των αποτελεσμάτων των έργων και δράσεων που σχεδιάζει και υλοποιεί ο κάθε Δήμος και τα νομικά πρόσωπα αυτού.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα (α) τοπικής ανάπτυξης και (β) εσωτερικής (οργανωτικής – λειτουργικής) ανάπτυξης για την περίοδο αναφοράς του, σε εναρμόνιση με τους στόχους της Δημοτικής Αρχής και τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ειδικότερα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων που εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες δράσεις για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου. Με άλλα λόγια, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αφορά όχι μόνον στις υποδομές, τα έργα και τις τοπικές επενδύσεις στην περιοχή του Δήμου, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του ίδιου του Οργανισμού, ως φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, μεριμνώντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των δημοτών και των επισκεπτών και για την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς αυτούς.

Συνοψίζοντας, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό – αν όχι το σημαντικότερο – εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, το οποίο συμπυκνώνει τα εξής χαρακτηριστικά:

  1. Συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου.
  2. Αποτελεί οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου
  3. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του
  4. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων αιρετών και υπηρεσιακών οργάνων και με τη συμβολή τοπικών φορέων και ομάδων πολιτών
  5. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης.