ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών»

29 Ιουλίου, 2022 9:14

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών»

Η πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την με αριθ. Πρωτ.: 6642/15.12.2020 απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία».

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Δικαιούχος:

«Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών A.E. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών»

Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών A.E. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών» δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5072611 η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ:

Τους ανέργους που πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω, να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης της παραπάνω πράξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Δράση «Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» έχουν άνεργοι, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

i. Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ της περιφερειακής Ενότητας Σερρών που περιλαμβάνει: το σύνολο των περιοχών από τους δήμους Αμφίπολης – Βισαλτίας – Εμμανουήλ Παπά – Ηράκλειας – Νέας Ζίχνης – Σιντικής. Από το Δήμο Σερρών περιλαμβάνονται όλες οι δημοτικές ενότητες εκτός από την πόλη των Σερρών καθώς και οι οικισμοί του Αγίου Ιωάννη, του Κάτω Μετοχίου, του Κρίνου και του Ξηροτόπου.  

ii. Να είναι νέοι απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

iii. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

iv. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης, και,

v. Να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

vi. Να έχουν ηλικία 18-64 ετών

1. Στόχος και αντικείμενο του έργου (Πράξης)

Η Πράξη «Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» με κωδικό ΟΠΣ  (MIS) 5072611 με δικαιούχο την «Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών A.E. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και στοχεύει στην εμπέδωση κουλτούρας επιχειρηματικότητας σε ανέργους κυρίως νέους οι οποίοι θα αποκτήσουν εφόδια και δεξιότητες ώστε να αναζητήσουν τη θέση τους στην αφορά εργασίας μέσα από την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση.

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η υλοποίηση Δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε 230 ανέργους ωφελούμενους  οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ της περιφερειακής Ενότητας Σερρών.  

Πιο συγκεκριμένα κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει 5 ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και 20 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας και ένα πρόγραμμα κατάρτισης 80 ωρών (70 θεωρίας και 10 πρακτικής) σε ένα από τα προγράμματα κατάρτισης που αναφέρονται παρακάτω.

Η πρόσκληση θα παραμένει ανοιχτή για συγκεκριμένο χρόνο και ανάλογα με τις αιτήσεις θα προκηρύσσονται νέοι κύκλοι. Η κατανομή των ωφελουμένων ανά δήμο θα ακολουθήσει την παρακάτω κατανομή που θα απομειώνεται μετά από κάθε πρόσκληση.

ΔήμοςΜόνιμος ΠληθυσμόςΠοσοστό συμμετοχής στην περιοχή παρέμβασηςΩφελούμενοι άνεργοι
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ9.1827,77%18
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ20.03016,95%39
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ14.66412,41%29
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ21.14517,90%41
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ12.39710,49%24
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ18.530,0015,68%36
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ22.19518,79%43
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ118.143100,00%230

Δράσεις Συμβουλευτικής

Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Αφορά στην παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 5 ατομικών συνεδριών ανά ωφελούμενο, με περιεχόμενο την διερεύνηση αναγκών, τον προσωπικό και επαγγελματικό απολογισμό, την υποστήριξη προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, την ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής καθοδήγησης & mentoring. Η χρονική διάρκεια της κάθε συνεδρίας ορίζεται σε 45 λεπτά.

Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας

Η συμβουλευτική αυτή παρέχεται μέσω 20 ατομικών συνεδριών, στόχος των οποίων αποτελεί η υποστήριξη των ωφελούμενων ώστε να μπορούν να εκπονούν τα δικά τους επιχειρησιακά σχέδια. Η χρονική διάρκεια της κάθε συνεδρίας ορίζεται σε 45 λεπτά.

Δράσεις Κατάρτισης

Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της Πράξης αφορούν στα κάτωθι θεματικά αντικείμενα:

1. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (2 προγράμματα)

2. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (5 προγράμματα)

3. Μάρκετινγκ τροφίμων (2 προγράμματα)

4. Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινοποιίας (1 πρόγραμμα)

Τα παραπάνω προγράμματα θα είναι θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης (με τη μορφή case studies), θα έχουν διάρκεια 80 ωρών έκαστο (70 ώρες θεωρίας και 10 ώρες πρακτικής).

Δράσεις Πιστοποίησης

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων/ δεξιοτήτων που απέκτησαν. Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024. Στους επιτυχόντες στη διαδικασία πιστοποίησης θα χορηγηθεί διαπιστευμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης προσόντων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024.

2. Υποχρεώσεις ωφελουμένων στα πλαίσια της συμμετοχής τους στην Πράξη

Ο ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς τις δράσεις του προγράμματος καθώς και να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

• Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει ένα (1) πρόγραμμα Κατάρτισης. Σύνολο ωρών Κατάρτισης: 80 ώρες.  Ώρες Θεωρητικής Κατάρτισης: 70 ώρες. Ώρες Πρακτικής Άσκησης: 10 ώρες. Εκπαιδευτική Μέθοδος: Δια ζώσης εκπαιδευση. Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή των μελετών περίπτωσης (case studies).

• Η ημερήσια διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης ή/ και της Πρακτικής Άσκησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες. Η ημερήσια εκπαίδευση θα ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα.

• Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το Πρόγραμμα Κατάρτισης καθώς και να συμμετάσχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων καθώς και στις δράσεις συμβουλευτικής. Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν συμμετάσχει στις ενέργειες συμβουλευτικής χάνει το δικαίωμα του Εκπαιδευτικού Επιδόματος. Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν συμμετάσχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης χάνει το δικαίωμα του Εκπαιδευτικού Επιδόματος.

• Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων σε ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό επιτρεπτών απουσιών αυξάνεται στο 20% μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον καταρτιζόμενο. Το ίδιο ποσοστό 20% ισχύει για τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του παρόχου θα πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον καταρτιζόμενο να καλύψει τη διδακτική ύλη, για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος. Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω επιτρεπτών ορίων απουσιών δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος.

• Κατά την έναρξη και λήξη της συμμετοχής του στη δράση, ο ωφελούμενος υποχρεούται να συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια για τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων, για την περαιτέρω επεξεργασία τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και τα προβλεπόμενα στο Ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

• Κατά την έναρξη της συμμετοχής του στη δράση και καθόλη τη διάρκειά της ο ωφελούμενος θα πρέπει να διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου. Σε περίπτωση που κατά την έναρξη ή κατά την διάρκεια της υλοποίησης διαπιστωθεί μη πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων, ο ωφελούμενος θα απεντάσσεται από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

3. Οφέλη από τη συμμετοχή στην Πράξη

Οι ωφελούμενοι, με την παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης:

✓ Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο αντιστοιχεί σε (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης (400 ευρώ μικτά ανά συμμετέχοντα). Για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, απαιτείται τόσο η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης από τον ωφελούμενο όσο και η υποχρεωτική συμμετοχή του στις εξετάσεις (ή επανεξετάσεις, εφόσον απαιτηθεί) πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και η συμμετοχή του στις δράσεις της συμβουλευτικής.

✓ Θα αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητα απασχόλησής τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα.

✓ Θα αποκτήσουν πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/ δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

✓ Θα βοηθηθούν να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες υποκειμενικές δυσκολίες που το οδηγούν στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

✓ Θα βοηθηθούν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης.

✓  Θα εντοπίσει και θα προβάλει τις ιδιαιτερότητες και τα πλεονεκτήματα της επιχειρηματικής του ιδέας αλλά και με ποιο τρόπο, η προτεινόμενη δραστηριότητα ταιριάζει με τη δική του /της προσωπικότητα, ικανότητες, δεξιότητες και στόχους και με ποιο τρόπο.

4. Κριτήρια Μοριοδότησης

Στη Δράση «Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» τα κριτήρια επιλογής θα αφορούν: Στο εκπαιδευτικό επίπεδο, στο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, στην ηλικία του ωφελούμενου, στο χρόνο ανεργίας και στη γνώση Η/Υ και η βαθμολόγησή τους θα γίνει βάση του πίνακα που ακολουθεί.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος που υπέβαλε πρώτος την αίτηση συμμετοχής του στο πρόγραμμα.

5. Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

5.1 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής- Δικαιολογητικά συμμετοχής

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ekt.aneser.gr/.

Στο πληροφοριακό σύστημα ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο κατά προτεραιότητα επιθυμεί να παρακολουθήσει. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει μία αίτηση συμμετοχής η οποία και θα λαμβάνει ένα μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου. Ο υποψήφιος θα λαμβάνει στο e-mail που δήλωσε στην αίτηση τον αριθμό πρωτοκόλλου, ο οποίος είναι μοναδικός και συνοδεύει την αίτηση σε όλα τα στάδια όπου αυτή είναι ενεργή.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από την ηλεκτρονική τους αίτηση, θα ανεβάζει ηλεκτρονικά στο ίδιο πληροφοριακό σύστημα, τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (απλό φωτοαντίγραφο) είναι τα εξής:

• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

• Βεβαίωση ανεργίας

• Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

• Αντίγραφο τίτλου σπουδών. Παρατήρηση για την τεκμηρίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου επισυνάπτεται ο ανώτερος τίτλος σπουδών.

• Εκκαθαριστικό έτους 2021

• Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ (εφόσον υπάρχει), ήτοι:

α) Πιστοποιητικό από φορέα πιστοποίησης, ή

β) δίπλωμα συναφούς με την Πληροφορική Τμήματος ΑΕΙ/ΤΕΙ, ή

γ) βεβαίωση πιστοποίησης πληροφορικής από το οικείο Παν/μιο

• Αντίγραφα επίσημων έγγραφων όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΜΑ (εφόσον υπάρχει) και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN (στον οποίο αποκλειστικός ή πρώτος Δικαιούχος είναι ο υποψήφιος) του/της υποψήφιου/ας.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής παρέχει εξουσιοδότηση στην ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ και τους συνεργάτες της για χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος. Όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων θεωρούνται εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση τους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

5.2 Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων

Σε συνέχεια της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, πραγματοποιείται έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των αιτήσεων, εξασφαλίζοντας ότι τα στοιχεία που ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» καταχωρούνται ηλεκτρονικά είναι ορθά και έγκυρα και σε πλήρη συνέπεια με το περιεχόμενο της Αίτησης, και σύμφωνα με τα απαιτούμενα της παρούσας πρόσκλησης. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου του Φακέλου της Αίτησης, η Αίτηση κρίνεται «Ορθή» ή «Απορριπτέα». Στη συνέχεια, οι «ορθές» αιτήσεις αξιολογούνται και βαθμολογούνται σύμφωνα με τα ως άνω σταθμισμένα κριτήρια μοριοδότησης. Αρμόδια για την εν λόγω διαδικασία είναι η Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων, όπως αυτή έχει οριστεί και συσταθεί από την ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας.

5.3 Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΣΕΡ https://aneser.gr/. Ειδικότερα, θα αναρτηθεί ο πίνακας επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά δημοτική ενότητα, με αναφορά στον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλε ο υποψήφιος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Αιτήσεων. Δε θα δημοσιοποιηθούν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων. Μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων επιλογής στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΣΕΡ, και πριν την έναρξη του προγράμματος ο δικαιούχος θα ενημερώσει ατομικά τους επιλεγέντες ωφελούμενους, με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ηλεκτρονικά μέσω e-mail ή τηλεφωνικά).

Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης ωφελούμενων, η Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων δύναται να προβεί στις απαραίτητες αντικαταστάσεις από τον πίνακα επιλαχόντων, με βάση τη σειρά κατάταξής τους.

5.4 Διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων στην ΑΝΕΣΕΡ εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της αναρτήσεως του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά δήμο, στην ιστοσελίδα του δικαιούχου. Αρμόδια για τη διαχείριση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων των υποψηφίων ωφελούμενων, όπως αυτή ορίζεται από το Δικαιούχο της Πράξης, ΑΝΕΣΕΡ.

6. Περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 20.08.2022 και ώρα 15:00.

7. Στοιχεία επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στα γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 14:00. Τηλ. 23210 64403, e-mail: info@aneser.gr, ιστοσελίδα: https://aneser.gr/.

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ