ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ».

18 Σεπτεμβρίου, 2020 16:38

Ο Δήμος Βισαλτίας  Σερρών, Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.) «Σερραϊκή Γη», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών «Ενέργειες πληροφόρησης (σχεδιασμός -παραγωγή αφισών ,φυλλαδίων (τρίπτυχων) , ενημερωτικών επιστολών , DVD & λειτουργία InfoDesk ) » για τις ανάγκες της πράξης «Παρέμβαση για την απασχόληση στο Ν. Σερρών», συνολικού προϋπολογισμού 4.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).

Προσφορές γίνονται δεκτές από τις 11/06/2014 ημέρα Τετάρτη μέχρι 23/06/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30, στο Δημοτικό Κατάστημα στη Νιγρίτα  Σερρών (ισόγειο Δημαρχείου ) και κατατίθενται είτε ιδιοχείρως από τον προσφέροντα ή εκπρόσωπό του (ο οποίος θα πρέπει να προσκομίσει κατά την παράδοση του φακέλου προσφοράς, εκτός του φακέλου, δικαιολογητικά εκπροσώπησης) ,είτε ταχυδρομικά (και υπηρεσίες ταχυμεταφοράς). Προσφορά που κατατίθεται χωρίς τα δικαιολογητικά εκπροσώπησης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου (στο τηλέφωνο 2322353400)  από όπου οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να παραλαμβάνουν τα σχετικά έγγραφα (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών , τεχνική περιγραφή και ενδεικτικός προϋπολογισμός ).

Δείτε:

1.Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2.Τις τεχνικές προδιαγραφές  των προς ανάθεση υπηρεσιών

Ετικέτες: