Δημοτικές Επιχειρήσεις – Ν.Π.Δ.Δ.


Δ.Ε.Υ.Α. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης – Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας (ΔΕΥΑΒ) προήλθε από τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑ Νιγρίτας στα διοικητικά όρια του Καλλικρατικού Δήμου Βισαλτίας και εξυπηρετεί το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων του διευρυμένου Δήμου.

Αποτελεί μια σύγχρονη και ευέλικτη δημοτική επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα, με στόχο την παροχή στους καταναλωτές νερού υψηλής ποιότητας και επαρκούς ποσότητας, μέσα από την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από επτά (7) Δημοτικούς Συμβούλους (πέντε (5) της πλειοψηφίας και δύο (2) της μειοψηφίας), έναν (1) εκπρόσωπο εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Β., έναν (1) εκπρόσωπο Κοινωνικού Φορέα της περιοχής και δύο (2) Δημότες του Δήμου Βισαλτίας.

Πρόεδρος της επιχείρησης είναι ο Δήμαρχος Βισαλτίας κ. ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και αντιπρόεδρος η κ. ΚΑΡΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΒΑΔΑΡΛΗΣ ΒΑΪΟΣ

ΨΑΡΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΙΜΠΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΚΟΤΣΑΝΠΑΠΑΣ ΧΑΡΙΣΣΗΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΓΡΕΑΣΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΦΩΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΚΎΡΟΥ ΒΑΪΑ

ΓΚΟΥΡΜΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Για περισσότερα επισκεφτείτε τον ιστοχώρο της ΔΕΥΑΒ ακολουθώντας τον σύνδεσμο  deyab.gr .


ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» προήλθε από τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 103 και 109 του Ν. 3852/2010 των κάτωθι τεσσάρων (4) υφισταμένων Κοινωφελών Επιχειρήσεων με την επωνυμία:

1. Δημοτική Κοινωνική Επιχείρηση Δήμου Νιγρίτας (ΦΕΚ 2022/11.02.008/τεύχος Β΄ και τροποποίηση στο ΦΕΚ 137/2912009/τεύχος Β΄)

2. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας (ΦΕΚ 246/09.03.2010/τεύχος Β΄)

3. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αχινού (ΦΕΚ 2093/31.12.2010/τεύχος Β΄)

4. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τραγίλου (ΦΕΚ 1859/26.11.2010/τεύχος Β΄)

Η συγχώνευση εγκρίθηκε με την 64/2011 του Δημοτικού Συμβούλιου Βισαλτίας (ΦΕΚ 1232/14.06.2011/τεύχος Β΄)

Το νέο νομικό πρόσωπο υπεισήλθε αυτοδίκαια, υπό τη μορφή καθολικού διαδόχου, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και την προσαρμογή των καταστατικών σκοπών της σύμφωνα με την παράγραφο 1.α του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει.

Α) Κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης και παιδείας

Βασικό αντικείμενο των συγκεκριμένων τομέων είναι η διατήρηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων (προ γράμματα κατ’ οίκον βοήθεια, παιδικού σταθμοί, ΚΔΑΠ. και λοιπά) που υλοποιούνται από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις καθώς και η συμμετοχή σε προσκλήσεις για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με στόχο την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης και παιδείας.

Β) Περιβάλλοντος

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου τομέα είναι η οργάνωση, σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών και εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας του τοπικού περιβάλλοντος τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς καθώς και η αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Αναλυτικότερα, αντικείμενο του συγκεκριμένου τομέα είναι:

 • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων ανακύκλωσης, των απορριμμάτων και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των πολιτών όλων ανεξαιρέτως των ηλικιών.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως ανακύκλωση μαγειρικών ελαίων, συσσωρευτών, ηλεκτρονικών ειδών και λοιπά.
 • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για την προστασία άγριων ζώων της περιοχής μας.
 • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
 • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για την προστασία των υδάτινων πόρων, την προστασία του εδάφους, την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής αλλά και κάθε λογής ρύπανσης με τη λειτουργία εργαστη ρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης σε επίπεδο Δήμου Βισαλτίας και τη συνεργασία με Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
 • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση του πρασίνου των ελεύθερων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βισαλτίας.

Γ) Οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας

Δ) Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.

Ε) Σύμφωνα με το άρθρο 254 παρ. 2 του Ν. 3463/06 είναι δυνατή από τη κοινωφελής επιχείρηση η παράλληλη επιδίωξη περισσοτέρων σκοπών από τους ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα.

Έδρα της Επιχείρησης θα είναι η Δημοτική Κοινότητα Νιγρίτας, έδρα του Δήμου Βισαλτίας.

Η χρηματοδότηση από το Δήμο Βισαλτίας για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, σύμφωνα με το διετές πρόγραμμα δράσης και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006.

Χρηματοδοτήσεις και επιχορηγήσεις για την συμμετοχή και υλοποίηση από την επιχείρηση επιδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.

Δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.

Αποζημίωση από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους για δραστηριότητες που συνδέονται συμπληρωματικά με τους κύριους σκοπούς της επιχείρησης, χωρίς να αλλοιώνουν τον κοινωφελή χαρακτήρα της επιχείρησης και μετά από έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πρόσοδοι από περιουσιακά της στοιχεία.

Και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας» είναι επταμελές και την περίοδο αυτή απαρτίζεται, σύμφωνα με την 214/17/23-09-2019 απόφαση του δημοτικού συμβούλιου Βισαλτίας από τους κάτωθι :

 1. κ.ΨΑΡΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ, Πρόεδρο του Ν.Π. δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου ,αναπληρούμενος από τον κ.ΜΠΙΜΠΛΙΑ ΘΩΜΑ , επίσης δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου.
 2. κ.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ ΑΡΓΥΡΙΟ Αντιπρόεδρο του Ν.Π, δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου αναπληρούμενος από τον κ. ΑΔΑΜΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ επίσης δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου.
 3. κ.ΒΑΔΑΡΛΗ ΒΑΪΟ δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου αναπληρούμενος από τον κ. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ επίσης δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου.
 4. κ.ΠΛΑΣΤΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ δημοτική σύμβουλο της παράταξης «ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ» της κ.Ρακιτζή Τ., αναπληρούμενη από την κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ δημοτική σύμβουλο της παράταξης « Δήμος Βισαλτίας πρΟΤΑγωνιστής» του κ.Τζιάγκαλου Α.
 5. κ.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ δημότισσα, με γνώσεις στο αντικείμενο της επιχείρησης, αναπληρούμενη από την κ. ΚΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ , επίσης δημότισσα.
 6. κ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΔΑΜ ,εκπρόσωπο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Νιγρίτας αναπληρούμενος από τον κ. ΖΑΠΡΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ , επίσης εκπρόσωπο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Νιγρίτας.
 7. κ. ΜΙΧΑΗΛΟΥΔΗ ΧΑΪΔΩ εκπρόσωπο των εργαζομένων στην επιχείρηση,αναπληρούμενη από την κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» ταυτίζεται με την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου

Για περισσότερα επισκεφτείτε τον ιστοχώρο της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας» ακολουθώντας τον σύνδεσμο  https://www.kediv.gr/


ΔΗ.Κ.Κ.Κ.Π.Π.Α

Με την Αριθμ. 62/2011, Απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Βισαλτίας εγκρίθηκε η Συγχώνευση όλων των υφιστάμενων Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βισαλτίας σε ένα (1) νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Βισαλτίας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ».( Φ.Ε.Κ. Τεύχος Δεύτερο Αρ. Φύλλου 1232/14 Ιουνίου 2011

Ειδικότερα συγχωνεύτηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 των κάτωθι δεκατεσσάρων (14) Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία:

 1. Κέντρο παιδικής μέριμνας αγωγής και φροντίδας Δήμου Νιγρίτας
 2. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Νιγρίτας
 3. Δημοτικό αθλητικό κέντρο Νιγρίτας
 4. Πνευματικό πολιτιστικό κέντρο δήμου Νιγρίτας
 5. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βισαλτίας
 6. Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων − Κ.Α.Π.Η.
 7. Αθλητικός Οργανισμός − Δημοτικό Στάδιο − Δημοτικοί Χώροι Άθλησης Δήμου Βισαλτίας
 8. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βισαλτίας
 9. Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Αχινού
 10. Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αχινού
 11. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Τραγίλου
 12. Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Μαυροθάλασσας
 13. Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Ιβήρων
 14. Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Τραγίλου

Σκοπός του Ν.Π.Δ.Δ.

Σκοπός του Νομικού προσώπου είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων στους τομείς:

 • Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
 • Παιδείας
 • Πολιτισμού
 • Αθλητισμού

Ειδικότερα αντικείμενο δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ανά τομέα είναι:

Α) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

 • Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.
 • Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
 • Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. Παρέχεται η δυνατότητα στο ΝΠ να παρέμβει και σε κοινωνικά θέματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, όπως στην έρευνα, την καταγραφή, την ιεράρχηση των κοινωνικών προβλημάτων του Δήμου, την μελέτη για την επίλυσή τους, την αναζήτηση, προώθηση προ− τάσεων και λύσεων σε ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης καθώς επίσης και στην αναζήτηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, εθνικών ή κοινοτικών.
 • Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
 • Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
 • Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου Βισαλτίας.

Β) Παιδεία − πολιτισμός και αθλητισμός

 • Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
 • Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
 • Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
 • Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
 • Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
 • Η εξερεύνηση και διαφύλαξη λαογραφικού υλικού της περιοχής, η δημιουργία τοπικού ιστορικού αρχείου, καθώς και η διοργάνωση εκδηλώσεων σχετικά με τα θέματα αυτά σε όλο το Δήμο Βισαλτίας.
 • Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.
 • Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Η μέριμνα για τη δημιουργία υποδομών μουσικής παιδείας για τους κατοίκους του Δήμου Βισαλτίας.
 • Η λειτουργία τμημάτων φιλαρμονικής.
 • Η μέριμνα για τη δημιουργία υποδομών θεατρικής και κινηματογραφικής παιδείας για τους κατοίκους του Δήμου Βισαλτίας.
 • Ο συντονισμός της δράσης και η ενίσχυση των πολιτιστικών συλλόγων τους για διοργάνωση πολιτιστικών, πνευματικών, καλλιτεχνικών και άλλων συναφών εκδηλώσεων ή τη συμμετοχή του σε αυτές.
 • Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
 • Η συνεργασία με τους μαζικούς φορείς της περιοχής, τις συνομοσπονδίες, ομοσπονδίες, το Υπουργείο Πολιτισμού και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα για την επίτευξη των σκοπών του.

Διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας με την αριθμ. 213/219 Απόφασή του όρισε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βισαλτίας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» τους κάτωθι :

 1. κ.ΒΑΔΑΡΛΗ ΒΑΪΟ , δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου ,αναπληρούμενος από τον κ.ΨΑΡΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ , επίσης δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου,
 2. κ.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ ΑΡΓΥΡΙΟ δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου αναπληρούμενος από τον κ. ΑΥΛΟΓΙΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας Νιγρίτας,
 3. κ.ΒΑΔΙΚΟΛΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου αναπληρούμενος από τον κ. ΑΔΑΜΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ επίσης δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου,
 4. κ.ΚΟΤΣΑΝΠΑΠΑ ΧΑΡΙΣΣΗ δημοτικό σύμβουλο της παράταξης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΣΑΛΤΙΑ» της κ.Πλιάκου Ε., αναπληρούμενος από τον κ. ΤΣΕΛΙΟ ΟΡΕΣΤΗ επίσης δημοτικό σύμβουλο της παράταξης της κ.Πλιάκου Ε.
 5. κ.ΚΑΡΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ κατοικοδημότισσα, με γνώσεις στο αντικείμενο της επιχείρησης, αναπληρούμενη από την κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, επίσης κατοικοδημότισσα,
 6. κ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ κατοικοδημότισσα, με γνώσεις στο αντικείμενο της επιχείρησης, αναπληρούμενη από την κ. ΚΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ , επίσης κατοικοδημότισσα,
 7. κ. ΤΣΙΧΑΡΑΠΗ ΜΑΡΙΑ εκπρόσωπο των εργαζομένων στην επιχείρηση,αναπληρούμενη από την κ. ΜΠΑΛΤΗΡΑ ΘΕΟΠΟΥΛΑ.

   Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ίδια πράξη του

Εξέλεξε από τα παραπάνω μέλη:

 • τον κ. ΒΑΔΑΡΛΗ ΒΑΪΟ δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου ,
 • τον ΚΟΤΣΑΝΠΑΠΑ Χ., δημοτικό σύμβουλο της παράταξης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΣΑΛΤΙΑ» , ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ–ΠΑΙΔΕΙΑΣ– ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» ταυτίζεται με την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.