Πρόσκληση για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού

10 Μαρτίου, 2021 10:54

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην κάτωθι προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που επισυνάπτεται:

ΥΛΙΚΟΤΕΜΑΧΙΑΤΙΜΗ
ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΣΙΕΛΟΥ
1600,00
ΜΙΚΡΑ ΚΥΤΙΑ INOX ΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΓΑΖΩΝ
6300,00
ΑΜΠΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ3210,00
ΑΜΠΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ2130,00
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ SMALL
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ MEDIUM
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LARGE
1000
ΚΟΥΤΙΑ
7.500,00
ΥΓΡΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ15.900,00

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά στο γραφείο προμηθειών του Δήμου μέχρι την Παρασκευή 12-03-2021.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)


Ετικέτες: