Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού

10 Ιανουαρίου, 2023 14:36

O Δήμαρχος Βισαλτίας διακηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 12488/29-11-2022 Διακήρυξη.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ με ταχ. Δ/νση ΗΡΩΩΝ 2, ΝΙΓΡΙΤΑ, Τ.Κ. 62200, τηλ. 2322353400, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: d.visaltias@gmail.com και URL: www.dimosvisaltias.gr.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της ιστοσελίδας του Δ.Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας (Ηρώων 2 Νιγρίτα, ΤΚ 62200) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2322353428 (αρμόδια υπάλληλος Παναγιωτοπούλου Μ.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η δαπάνη της σύμβασης που θα προκληθεί θα βαρύνει την με Κ.Α.: 69.7132.02 σχετική πίστωση και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Φιλόδημος ΙΙ (αριθ. ενάριθ. έργου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) και από ΣΑΤΑ παρελθόντων χρόνων. Το αντικείμενο της προμήθειας υποδιαιρείται σε 2 τμήματα. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν σε ένα ή περισσότερα τμήματα. Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Τα προμηθευόμενα είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 42415100-9, 34133100-9.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 310.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 250.000,00€ Φ.Π.Α.: 60.000,00€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/02/2023 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, με ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 16/01/2023 και ώρα 00:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή oι ενώσεις οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια της Διακήρυξης.

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ετικέτες: