Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΚΚΠΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ 99/2017»

31 Μαΐου, 2021 13:06

Το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΚΚΠΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ 99/2017», συνολικού προϋπολογισμού 73.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α 24%).

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ προϋπολογισμού 58.675,32 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου με βάση τη μελέτη με αριθμό 8/2020, η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας, ανέρχεται σε 58.870,97 €(χωρίς Φ.Π.Α) και 73.000,00 €(με Φ.Π.Α 24%).

Αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Ευφρ. Χατζηδημητριάδου – Ε. Ανθυμίδου – Στ. Ντάλλης, Ηρώων 2, Τ. Κ. 62200 Νιγρίτα Σερρών. τηλ.: 2322353 426 -445 -411, email: texnikidvisaltias@gmail.com.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου & του προϋπολογισμού της περίπτωσης α της παρ. 2 κατά το άρθρο 95 του Ν.4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Α1 τάξης και άνω του ΜΕΕΠ ή του ΜΗΕΕΔΕ για την ανωτέρω κατηγορία που έχουν το νόμιμο δικαίωμα και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»[CPV:45214100-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς)-NUTS:EL526].

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης:

Ετικέτες: ,