Προκήρυξη διαγωνισμού για τη Διαχείριση Ογκωδών Αποβλήτων και Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατασκευές και Κατεδαφίσεις

19 Μαΐου, 2021 21:27

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

Τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της υπηρεσίας “Διαχείριση Ογκωδών Αποβλήτων και Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατασκευές και Κατεδαφίσεις του Δήμου Βισαλτίας”

Προϋπολογισμού 35.000,00 (με Φ.ΠΑ. 24%)

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα έγγραφα του Διαγωνισμού:

Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 31-05-2021

Ετικέτες: