Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια λιπαντικών του Δήμου Βισαλτίας για τα έτη 2024-2025

14 Ιουλίου, 2023 11:51

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια λιπαντικών του Δήμου Βισαλτίας για τα έτη 2024-2025

Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια λιπαντικών του Δήμου Βισαλτίας για τα έτη 2024-2025. Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 59.837,44€ ευρώ με το Φ.Π.Α. και η σύμβαση χωρίζεται σε 2 τμήματα. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 18/09/2023 και ώρα 15:00, η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 22/09/2003 και ώρα 11:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί στο 2,00% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής περιγράφεται αναλυτικά στη Διακήρυξη. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων περιγράφονται στην αριθ. 3/2023 σχετική Μελέτη της Υπηρεσίας. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους και ο ΚΑ αναλύεται στη Διακήρυξη για κάθε οικονομικό έτος. Η διακήρυξη εστάλη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης. Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση (URL): www.dimosvisaltias.gr Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη Διακήρυξη δίνονται στο τηλ. 2322353413 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Παναγιωτοπούλου.