Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: “Εκσυγχρονισμός & Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Νιγρίτας – Τερπνής”

24 Φεβρουαρίου, 2021 15:34

Ο Δήμος Βισαλτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (άρθρο 50 του Ν. 4412/2016), για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εκσυγχρονισμός & Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ)
Νιγρίτας-Τερπνής» με προϋπολογισμό 1.825.048,39 €
(μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

Το έργο αποτελείται από δύο τμήματα το Τμήμα Ι και το Τμήμα ΙΙ. Το Τμήμα Ι συντίθεται από εργασίες κατηγορίας:

α) Υδραυλικών Έργων προϋπολογισμού 357.331,69 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα),

β) Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων προϋπολογισμού 817.380,32 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα) και

γ) Έργων Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων προϋπολογισμού 461.557,38 €(δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα) και αφορά τον εκσυγχρονισμό-επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής του Δήμου Βισαλτίας.

Το Τμήμα ΙΙ προϋπολογισμού 96.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) αφορά τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής του Δήμου Βισαλτίας για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

 1. Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα-Α/Α συστήματος 92738) και στο ΚΗΜΔΗΣ.
  Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας στα τηλέφωνα 2322353426-411-445(Ε. Χατζηδημητριάδου-Στ. Ντάλλης-Ελ. Ανθυμίδου), email:texnikidvisaltias@gmail.com.
 2. Προσκαλούνται οι οικονομικοί φορείς που σύμφωνα με την παράγραφο 5 έχουν δικαίωμα συμμετοχής, να προσέλθουν στο Δημαρχείο Νιγρίτας (Ηρώων 2-Νιγρίτα) στις 8/3/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ, προκειμένου ο αναθέτων φορέας να προβεί σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση.
 3. Εντός δέκα(10) ημερών από την ως άνω παρουσίαση της παρ. 2, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει τεύχος παρατηρήσεων για το έργο, την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, οικονομικά και συμβατικά. Με το τεύχος παρατηρήσεων θα σχολιάζεται η ορθότητα της λύσης, το εφικτό της κατασκευής και θα επισημαίνονται σφάλματα των όρων των εγγράφων της σύμβασης. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην ως άνω παρουσίαση και η υποβολή του τεύχους παρατηρήσεων είναι προαιρετικές, δε συνεπάγονται την υποχρέωση υποβολής προσφοράς και δε συνιστούν κώλυμα για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.
 4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/04/2021, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ.
  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.
  Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με αξιολόγηση μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4412/2016(μελέτη-κατασκευή).
 5. 5.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες:
   ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
   ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και που είναι εγκατεστημένα:
  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
  Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και είναι εγγεγραμμένα στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗΕΕΔΕ πρέπει να ανήκουν:
   στην 1η τάξη και άνω ή στην Α2η τάξη σε περιπτώσεις ενώσεων οικονομικών φορέων υπό τους όρους των παρ. 2, 3, 4 & 5 του άρθρου 254 & του άρθρου 305 του Ν.4412/2016(αναβάθμιση σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 76 του Ν.4412/2016) για υδραυλικά έργα και
   στη 2η τάξη και άνω ή στην 1η τάξη σε περιπτώσεις ενώσεων οικονομικών φορέων υπό τους όρους των παρ. 2, 3, 4 & 5 του άρθρου 254 & του άρθρου 305 του Ν.4412/2016(αναβάθμιση σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 76 του Ν.4412/2016) για ηλεκτρομηχανολογικά έργα και
   στην 1η τάξη και άνω για Έργα Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων
  5.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
  5.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, 4 & 5 του άρθρου 254 και του άρθρου 305 του ν. 4412/2016.
  Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Διαβάστε περισσότερα:

Κάντε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα έγγραφα του διαγωνισμού (α/α συστήματος 92738).

Ετικέτες: , ,