Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού εσωτερικών χώρων και παιχνιδιών αύλειου χώρου παιδικών σταθμών»

14 Φεβρουαρίου, 2022 14:47

Ο  Δικαιούχος Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας διακηρύττει ότι την 14η  του μηνός  Μαρτίου  του έτους  2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30  π.μ. λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών στα πλαίσια της διακήρυξης που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν.4782/2021 , κ.α.  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την προμήθεια  με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού εσωτερικών χώρων και παιχνιδιών αύλειου χώρου παιδικών σταθμών» στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LAEDER Νομού Σερρών του ΠΑΑ 2014-2020 της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών – Αναπτυξιακής  Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι 0011404446 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού εσωτερικών χώρων και παιχνιδιών αύλειου χώρου παιδικών σταθμών»

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια εξοπλισμού η οποία έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των παιδικών σταθμών, αλλά κυρίως θα αναβαθμίσει ποιοτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων  εργασιών  ανέρχεται στο ποσό των 67.924,98€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 84.226,98€ (με Φ.Π.Α.).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

  1. ΤΜΗΜΑ 1  : «Όργανα παιδικών χαρών με τοποθέτηση», εκτιμώμενης αξίας 42.470,46€ πλέον ΦΠΑ 24%
  2. ΤΜΗΜΑ 2  : «Ηλεκτρικά Είδη», εκτιμώμενης αξίας  9.299,98€ πλέον ΦΠΑ 24%
  3. ΤΜΗΜΑ 3  : «Σίτες παραθύρων», εκτιμώμενης αξίας 3.370,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 
  4. ΤΜΗΜΑ 4 : «Εξοπλισμός αιθουσών διδασκαλίας και κουζίνας», εκτιμώμενης αξίας 2.949,03€ πλέον ΦΠΑ
  5. ΤΜΗΜΑ 5 : «Εξοπλισμός Ντουλαπιών κουζίνας», εκτιμώμενης αξίας 9.835,51€ πλέον ΦΠΑ 24%

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι η  31/12/2023.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020 προσέγγιση CLLD LEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Βισαλτίας.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της ιστοσελίδας του Δ. Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο, αρμόδιος υπάλληλος κα Ελένη Γούσιου (τηλ. 2322022306 email: kpmdnigritas@hotmail.com), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% τοις εκατό  (%)  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  χωρίς  Φ.Π.Α. για κάθε τμήμα προμήθειας.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: