Διακήρυξη διαγωνισμού για “Μισθώσεις μηχανημάτων για τη συντήρηση αγροτικών δρόμων”

22 Δεκεμβρίου, 2022 10:37

Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την υπηρεσία «Μισθώσεις μηχανημάτων για τη συντήρηση αγροτικών δρόμων» προϋπολογισμού 265.608,00€ με Φ.Π.Α. και διάρκεια σύμβασης για ένα έτος από την ημερομηνία της υπογραφής της ή έως την εξάντληση του συμβατικού ποσού (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο). Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 10/01/2022 και ώρα 15:00, η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 13/01/2022 και ώρα 11:00. Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί στο 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Η παρεχόμενες υπηρεσίες περιγράφονται στην από 01/12/2022 σχετική Μελέτη της Υπηρεσίας. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους και ο Κ.Α. αναλύεται στη Διακήρυξη για κάθε οικονομικό έτος.
Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση (URL): www.dimosvisaltias.gr
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη Διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2322353413 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Παναγιωτοπούλου.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Ετικέτες: