Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων

26 Ιανουαρίου, 2023 8:18

Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις υπηρεσίες του Δήμου Βισαλτίας και των νομικών του προσώπων» για το έτος 2023 προϋπολογισμού 90.395,23€ με Φ.Π.Α. Η σύμβαση χωρίζεται σε 5 τμήματα και έχει διάρκεια από την ημερομηνία της υπογραφής της και έως 31/12/2023 ή έως την εξάντληση του συμβατικού ποσού (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο). Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 15/02/2023 και ώρα 15:00, η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 21/02/2023 και ώρα 11:00. Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Τα προς προμήθεια αγαθά περιγράφονται στην αριθ. 13/2022 σχετική Μελέτη της Υπηρεσίας. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους και ο ΚΑ περιγράφεται στη Διακήρυξη. Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση (URL): www.dimosvisaltias.gr
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη Διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2322353413 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Παναγιωτοπούλου.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ετικέτες: