Διαγωνισμός για την «Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών,Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)»

10 Αυγούστου, 2023 11:08

Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την
υπηρεσία «Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών,
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ και διάρκεια
σύμβασης από την ημερομηνία της υπογραφής της και έως 31/12/2024 ή έως την
εξάντληση του συμβατικού ποσού (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο). Η
ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 25/09/2023 και ώρα 15:00, η
ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 28/09/2023 και ώρα 11:00. Η
εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί στο 2,00% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
εκτός Φ.Π.Α. Η παρεχόμενες υπηρεσίες περιγράφονται στην αριθ. 4/2023 σχετική
Μελέτη της Υπηρεσίας. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους και ο ΚΑΕ περιγράφεται στη Διακήρυξη.
Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα
έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση (URL): www.dimosvisaltias.gr
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη Διακήρυξη δίδονται στο τηλ.
2322353413 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία
Παναγιωτοπούλου.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Ετικέτες: