Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμό για την υπηρεσία «Συντήρηση πρασίνου και κοπή υψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βισαλτίας»

15 Νοεμβρίου, 2022 13:45

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμό για την υπηρεσία «Συντήρηση πρασίνου και κοπή υψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βισαλτίας»

Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την υπηρεσία «Συντήρηση πρασίνου και κοπή υψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βισαλτίας» για 1 έτος + 1 έτος με προαίρεση. Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 300.974,28 ευρώ με το ΦΠΑ και η σύμβαση χωρίζεται σε 2 τμήματα. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 07/12/2022 και ώρα 15:00, η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 12/12/2022 και ώρα 11:00. Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί στο 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής περιγράφεται αναλυτικά στη Διακήρυξη. Η περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών περιγράφονται στην αριθ. 7/2022 σχετική Μελέτη της Υπηρεσίας. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους και ο Κ.Α.Ε. αναλύεται στη Διακήρυξη για κάθε οικονομικό έτος.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη Διακήρυξη δίδονται στο τηλ.2322353413 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Παναγιωτοπούλου.