Αλλαγή ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού για το έργο “Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας”

4 Φεβρουαρίου, 2021 10:03

Από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας ανακοινώνεται ότι ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας» είχε λήξη προσφορών την 11η-01-2021 και ώρα 14:00 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 15η -01-2021 και ώρα 11:00. Με βάση την υπ. αριθ. 01/2021 (ΑΔΑ:9ΓΑΒΩ9Β-ΣΩΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βισαλτίας, η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών μετατέθηκε στις 04-02-2021 και ώρα 11.00.

Έξι ομοσπονδίες και μεταξύ τους και η ΠΟ ΕΜΔΥΜΑΣ , έχουν προκηρύξει Απεργία –Αποχή από Μη. Μ.Ε.Δ. και άλλες επιτροπές για το διάστημα από 23-11- 2020 μέχρι και 11-12-2020 και παράταση αποχής μέχρι 31-12-2020 και εκ νέου παράταση της αποχής μέχρι και 21-01-2021 και εκ νέου παράταση αποχής μέχρι 05- 02-2021.

Με έγγραφο τους η πρόεδρος, η αναπληρωματική πρόεδρος καθώς και το 1ο μέλος της Επιτροπής του Διαγωνισμού δηλώνουν αδυναμία να συμμετάσχουν στην αποσφράγιση των προσφορών του Διαγωνισμού λόγω συμμετοχής στην αποχή, ενώ 2ο μέλος της Επιτροπής δήλωσε αδυναμία συμμετοχής λόγω άδειας ειδικού σκοπού.

Για όλους τους παραπάνω λόγους το Τμήμα Τεχνικών Έργων εισηγήθηκε την αλλαγή της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία με την υπ’ αριθ. 11/2021 (ΑΔΑ:ΨΡΜΙΩ9Β-93Ε) απόφαση της ορίζει ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στα πλαίσια στήριξης του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βισαλτίας» και με α/α συστήματος 93654 , την 23η-02-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.