ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

11 Οκτωβρίου, 2021 12:19

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Συνέρχεται στην 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Βισαλτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2018, της  παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020),των  υπ΄αριθ.18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29-05-2020 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55400 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4206/τ.Β΄/12.09.2021) και της 60ης εγκυκλίου με υπ΄αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69.180/οικ.17530/13.09.2021 , η οποία θα πραγματοποιηθεί :
1) στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου  δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου  10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.60400 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 4577/τ.Β΄/03.10.2021)και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς , με δικαίωμα συμμετοχής όσων  προσκομίσουν είτε: α) πιστοποιητικό εμβολιασμού,  είτε β) πιστοποιητικό νόσησης εξαμήνου
2) και με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), για όσους από τη λίστα αποδεκτών της πρόσκλησης δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα τα οριζόμενα της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.60400 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 4577/τ.Β΄/03.10.2021), ή  δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης, την Τετάρτη  13 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:30, για  συζήτηση και λήψη απόφασης σε δεκαεννέα (19) θέματα ημερήσιας διάταξης.