Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023

24 Φεβρουαρίου, 2023 13:49

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας συνέρχεται σε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου 74  του Ν.4555/2018, της υπ΄αριθ.375/39167/02.06.2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,  και του  άρθρου 78 του Ν.4954/2022, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στην  αίθουσα του  Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ», την   1η    Μαρτίου    2023  ημέρα Τετάρτη   και ώρα  18.30   μ. μ. για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση 1ης Υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας  οικονομικού έτους 2023.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση  2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2023.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση ψήφισης πιστώσεων του προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (άρθρο 158 Δ.Κ.Κ.).

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.  

ΘΕΜΑ 4ο:Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ. 4 του Νόμου 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.  

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο με τίτλο : Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών Αγροτικής Οδοποιίας που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 4 Ιανουαρίου  2021 στον Δήμο Βισαλτίας της Π.Ε.Σερρών». 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση παράτασης  της 4ης ενδεικτικής   προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου : «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας».   

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός υπευθύνου κίνησης τραπεζικού λογαριασμού πάγιας προκαταβολής, οικονομικού έτους 2023. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.  

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της 1ης  υποχρεωτικής αναμόρφωσης του ΟΠΔ Δήμου Βισαλτίας οικονομικού  έτους 2023.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν. 

ΘΕΜΑ 9o :Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση του αμφιθεάτρου του Γυμνασίου Δημητριτσίου στον «Εκπολιτιστικό Όμιλο Δημητριτσίου».   

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας κ. Χατζημάρκος Α. 

ΘΕΜΑ 10o :Έγκριση  δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση  μίας αίθουσας του 1ου ορόφου του Γυμνασίου  Δημητριτσίου στο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» ,  για τη λειτουργία της Φιλαρμονικής Δημητριτσίου. 

Εισηγητής:Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας κ. Χατζημάρκος Α. 

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση  3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2023.

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.