ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

20 Μαΐου, 2021 9:17

Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην κάτωθι προμήθεια για την προμήθεια ασύρματου συνεδριακού συστήματος που θα περιλαμβάνει 19 ασύρματα μικρόφωνα και ένα αποσπώμενο μαζί με τον εξοπλισμό τους, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που επισυνάπτεται :

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά στο γραφείο προμηθειών του Δήμου μέχρι την Δευτέρα 24-05-2021.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Περισσότερες πληροφορίες:


Ετικέτες: