ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΔΙΜΗΝΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

27 Μαΐου, 2021 11:53

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τη δίμηνη πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το Παιδικό Σταθμό Νιγρίτας

Ο Πρόεδρος του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Δήμου Βισαλτίας

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87Α, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης
  Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της με αριθμό 62/2011 Α.Δ.Σ. που αφορά την
  Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο Βισαλτίας Σερρών, σε ένα ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 1232/τ.Β/2011) με την επωνυμία «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. που αφορά τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.
 5. Την ανάγκη για άμεση πρόσληψη προσωπικού για το Παιδικό Σταθμό
  Νιγρίτας.

Ανακοινώνει

Την άμεση πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών και πρόσκαιρων αναγκών στο Παιδικό Σταθμό Νιγρίτας με τη κάτωθι ειδικότητα: ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών και να πληρούν τα
γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά από 27 -05-2021 έως και 30 -05-2021, στα γραφεία του Δημοτικού Κέντρου
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου
Βισαλτίας(21ης Φεβρουαρίου 4 – Νιγρίτα).

Αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Γούσιου Ελένη & Τσιχαράπη Μαρία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες( τηλέφωνο επικοινωνίας 2322022306 & 2322022214 ).