Με τηλεδιάσκεψη η επαναληπτική ματαιωθείσα τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. Βισαλτίας την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021

18 Ιουνίου, 2021 17:49

Μετά την ματαίωση της κατά την 15η Ιουνίου 2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  επειδή δεν επετεύχθη η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία  συνέρχεται σε νέα Τακτική Επαναληπτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Βισαλτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2018, της  παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020), των υπ΄αριθ.18318/13-03-2020, και υπ΄αριθ.426/77233/13-11-2020 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της  επίσημης και δωρεάν πλατφόρμας e-presence (www.epresence.gov.gr) που προσφέρεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ),την  22α   Ιουνίου     2021  ημέρα Τρίτη   και  με ώρα  έναρξης 21.00 μ.μ.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα θέματα που περιέχονταν στην προηγούμενη πρόσκληση.