ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ»

18 Αυγούστου, 2023 14:31

Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου: “Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών Δήμου Βισαλτίας”

Ο Δήμος Βισαλτίας Ν. Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» με προϋπολογισμό: 500.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας οδοποιίας προϋπολογισμού 391.909,74 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» με βάση τη μελέτη με αριθμό 7/2023 η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας, ανέρχεται στο ποσό των 403.225,81 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 500.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

 1. Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.dimosvisaltias.gr της αναθέτουσας αρχής.
  Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας στα τηλέφωνα 2322353410-411(Ε. Χατζηδημητριάδου-Στ. Ντάλλης) email:texnikidvisaltias@gmail.com.
  Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ υπόδειγμα τύπου Β’.
 2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7 η μηνός Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13.00. μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13 η μηνός Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 95§2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 1 ης τάξης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
  και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
  Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών της ημεδαπής που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗΕΕΔΕ.
  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
  Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα
  υπογραφής της σύμβασης.
 5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (8064,52 €) με ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (06/08/2024) . Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι τουλάχιστον δέκα (10) μήνες, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
  Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και από τα άρθρα της διακήρυξης.
 6. Το έργο χρηματοδοτείται από το “Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων”.
  (CPV: 45233141-9, NUTS:EL526).
 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Ετικέτες: