Διακήρυξη διαγωνισμού για μίσθωση μηχανημάτων για τη συντήρηση αγροτικών και δασικών δρόμων

15 Μαΐου, 2024 14:40

Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανημάτων για τη συντήρηση αγροτικών δρόμων» προϋπολογισμού 140.616,00€ με Φ.Π.Α. και διάρκεια σύμβασης για έξι μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της ή έως την εξάντληση του συμβατικού ποσού (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο).

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 03/06/2024 και ώρα 15:00, η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 06/06/2024 και ώρα 11:00.

Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί στο 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 9/2024 Μελέτη της Υπηρεσίας. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη Διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2322353413 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Παναγιωτοπούλου.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Ετικέτες: