ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ (Δ.Α.Δ.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

29 Σεπτεμβρίου, 2021 11:04

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ (Δ.Α.Δ.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Σύμφωνα με την ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ (Δ.Α.Δ.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (ΑΔΑ: 6Ο6ΓΟΡΥ-8ΜΚ), από 1 έως 8 Οκτωβρίου 2021:

Α. Επιτρέπεται η υλοτομία ατελώς, αλλά μετά από έγκριση της Δασικής Αρχής:

1)Τα εντός κήπων, αυλών, ελαιώνων και αμπέλων φυόμενα οποιαδήποτε δέντρα.

2)Τα εντός γεωργικώς ή δεντροκομικός καλλιεργουμένων εκτάσεων φυόμενα είτε οπωροφόρα ή καρποφόρα είτε τεχνητός φυτευθέντα , είτε αυτοφυή οιαδήποτε μεμονωμένως μέχρι πέντε κατά στρέμμα φυόμενα δέντρα, ως και οι τεχνητές ή αυτοφυείς δασικές λωρίδες επί των ορίων των καλλιεργειών πλάτους μέχρι 10 μέτρων εφόσον οι δασικές λωρίδες ανήκουν αποδεδειγμένα σε ιδιώτες .Τα αυτοφυή όμως δέντρα, εφ’ όσον διατίθενται προς εμπορία, υλοτομούνται κατόπιν εγκρίσεως της δασικής αρχής.

3)Γεωργικά εργαλεία εν γένει, υπορθώματα αμπέλων, βέργες περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία προς κατασκευή κλιμάκων συλλογής ελαιοκάρπου, προς περίφραξη ποιμνιοστασίων και καταφυγίων των ζώων, κήπων, αμπέλων ή αγρών εφόσον πάντα χρησιμοποιούνται για τις ίδιες των υλοτομούντων ανάγκες και είναι κάτοικοι δασόβιων ή παραδασόβιων οικισμών.

Β. Επιτρέπεται η υλοτομία του Πουρναριού και του Γαύρου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων των δασόβιων και παραδασόβιων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ως κατωτέρω:

1)Η υλοτομία των παραπάνω ειδών θα γίνεται σύρριζα με το έδαφος και θα έχει χαρακτήρα αραίωσης και όχι αποψίλωσης σε επιφάνειες.

2)Η υλοτομία θα διενεργείται αποκλειστικά και μόνο από τους μόνιμους κατοίκους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και μέσα μόνο στα διοικητικά όρια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, απαγορευμένης της υλοτομίας σε κατοίκους γειτονικών κοινοτήτων.

3) Η συνολική υλοτομούμενη ποσότητα καυσόξυλων Πουρναριού και Γαύρου την

επιτρεπόμενη περίοδο και κατά οικογένεια δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα οκτώ (8) χωρικά κυβικά μέτρα (χκμ) .

4)Η υλοτομία και μεταφορά των προϊόντων θα πραγματοποιείται από την Ανατολή ως την Δύση του Ηλίου και θα διενεργηθεί από 1 έως 8 Οκτωβρίου 2021 με την υπόδειξη και επίβλεψη του αρμόδιου δασικού οργάνου της περιοχής.

5) Η μεταφορά των παραπάνω προϊόντων απαγορεύεται κατά τις Κυριακές και αργίες μη απαγορευμένης της υλοτομίας.