ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

17 Σεπτεμβρίου, 2020 11:55

ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40/2018 – ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40/2018

Ορισμός υπαλλήλων που εντάσσονται στο Μητρώο Μελών Επιτροπών
Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της
παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 – Ορισμός χρηστών.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.50 /2018 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.50 /2018 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 37/2017

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87)

2. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Βισαλτίας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους είκοσι χιλιάδες τριάντα (20.030) κατοίκους.

5. Την εγκύκλιο 43/30565/06-08-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων ( δημοτική περίοδος: 1/9/2014 – 31/08/2019).

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Βισαλτίας έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.

7. Την απόφαση της Δημάρχου Βισαλτίας αριθ. 187/17114/01-09-2014 περί ορισμού Αντιδημάρχων με θητεία 2,5 ετών και μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφών.

8. Την απόφαση της Δημάρχου Βισαλτίας αριθ. 154/18458/29-11-2016 περί ανάκλησης της υπ’ αριθ. 187/17114/01-09-2014 απόφασης της Δημάρχου Βισαλτίας στο τμήμα που αφορά τον Μαυρίδη Γεώργιο του Ελευθερίου περί ορισμού του ως Αντιδημάρχου, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής.

9. Την απόφαση της Δημάρχου Βισαλτίας αριθ. 157/30-11-2016 περί ορισμού νέου Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Αχινού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. – Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Βισαλτίας, με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή από 01-0302017 μέχρι 31-08-2019, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω

2.- Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

3.- Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί:

 – Του κ. Βασιλειάδη Πρόδρομου ο κ. Χριστοδούλου Ηλίας και αντιστρόφως.

 – Του κ. Κλητσίδη Δημήτριου ο κ. Κουντουράς Αθανάσιος και αντιστρόφως.

 – Του κ. Κουτούλα Γεώργιου ο κ. Χριστοδούλου Ηλίας και αντιστρόφως.

4.- Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βασιλειάδης Πρόδρομος, που αναπληρώνει τη Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα της Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Ηλία.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.- Ορίζει νέο Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από 01/12/2016- 31/08/2019 και του μεταβιβάζει:

Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Ανάπτυξης και προγραμματικού και ειδικότερα

  • Τα θέματα πρωτογενούς τομέα( Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας)
  • Τα θέματα προβολής και του Τουρισμού

2. Την ευθύνη των δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες (εκτός χρηματικών ενταλμάτων).

Β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αχινού:

  • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένες στη Δημοτική Ενότητα Αχινού.
  • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
  • Μεριμνά για την καλή κατάσταση του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
  • Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
  • Υπογράφει τις θεωρήσεις του γνησίου των υπογραφών και τις θεωρήσεις του γνησίου των υπογραφών των Υπεύθυνων Δηλώσεων δημοτών της Δημοτικής Ενότητας Αχινού.
  • Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και σε συνεργασία πάντοτε με τον καθ’ ύλη αρμόδιο αντιδήμαρχο και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Άρδευσης , Αποχέτευσης για τα εξής αντικείμενα:

– Της συντήρησης και διαχείρισης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης καθώς και των αντλιοστασίων.

– Της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Βισαλτίας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.

– Της εποπτείας του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

2. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με αιτιολογημένη απόφαση της Δημάρχου.

3. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί:

Του κ. Μαυρίδη Χαρίλαου ο κ. Κουντουράς Αθανάσιος και αντιστρόφως.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση Δημάρχου Βισαλτίας 187/17114/01-09-2014 περί ορισμού Αντιδημάρχων με θητεία 2,5 ετών και μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφών


Ετικέτες: