4η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου

21 Ιανουαρίου, 2022 11:58

4η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας συνέρχεται στην 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Βισαλτίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου 74  του Ν.4555/2018,   της  παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11.03.2020)    όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/Α΄/18.09.2021), και της υπ΄αριθ.643/69472/24.09.2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την  24η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και με ώρα έναρξης 20.00μ.μ. για  συζήτηση και λήψη απόφασης σε οκτώ (8) θέματα  ημερήσιας διάταξης.