Απόφαση ένταξης έργου “εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης στους τομείς β, γ και δ στην τ.κ. Νιγρίτας” στο πρόγραμμα Φιλόδημος ι

Αναρτήθηκε, στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών, η με αριθμό ΑΔΑ: 7Μ9Λ465ΧΘ7-6Ξ0 απόφαση ένταξης του έργου “Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης στους τομείς Β, Γ και Δ στην Τ.Κ. Νιγρίτας”, προϋπολογισμού 2.999.000,00€, στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

Παροχές