Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΗ-ΔΒ1 ΣΤΟ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΡΜΩΝ – ΝΙΓΡΙΤΑΣ»
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην κάτωθι περιγραφόμενη υπηρεσία για αντιμετώπιση αναγκών της Υπηρεσίας: Mετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Αντικατάσταση, επισκευή και προσαρμογή της κεφαλής τηςγεώτρησης, Προμήθεια νερού για τις ανάγκες της γεωτρήσεως, Λειτουργία υδραντλίας, Αργία γεωτρητικού συγκροτήματος, Τσιμεντένεμα, κλπ Για να δείτε την σχετική πρόσκληση κάντε κλικ εδώ. Για να διαβάσετε την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας σε ιδιώτη κτηνίατρο για την φροντίδα αδέσποτων ζώων ( περισυλλογή, μεταφορά, κτηνιατρικός έλεγχος, εμβολιασμός, αποπαρασίτωση, σήμανση κλπ) σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική έκθεση, για την κάλυψη των αναγκών του. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση και τεχνική έκθεση.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στις κάτωθι εργασίες απολύμανσης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ, ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΕΠ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΚΕΠ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΥ , ΚΕΠ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΕΠ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ , 27 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ, ΑΠΟΘΗΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ . Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά στο γραφείο προμηθειών του Δήμου μέχρι την […]
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 370.967,74€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων. Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 460.000 ευρώ με το ΦΠΑ και η σύμβαση χωρίζεται σε 2 τμήματα. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 03/06/2020 και ώρα 15.00, η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 09/06/2020 και ώρα […]
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΟΚ, ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας προμήθεια σημάτων ΚΟΚ, πινακίδων ονοματοθεσίας, πληροφοριακών πινακίδων και λοιπού υλικού σήμανσης σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά στο γραφείο προμηθειών του Δήμου μέχρι την Δευτέρα 21-09-2020 και ώρα 12:00. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΧΙΝΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 12.400,00 ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΧΙΝΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 12.400,00 με το Φ.Π.Α., χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της συνημμένης μελέτης. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν προσφορά στο γραφείο προμηθειών του Δήμου ή στο e-mail: panagiotopoulouma@gmail.com μέχρι την Τετάρτη […]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΫ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Ο 17(ΧΟΥΜΝΙΚΟ-ΣΙΤΟΧΩΡΙ-ΙΒΗΡΑ ΔΙΑ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΥ & ΔΑΦΝΗΣ) ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙ» ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 161.290,32€
Ο Δήμος Βισαλτίας Ν. Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή οδικού δικτύου από συμβολή της Ε.Ο 17(Χουμνικό–Σιτοχώρι–Ίβηρα δια Λευκοτόπου & Δάφνης) με την οδό προς Καστανοχώρι» με προϋπολογισμό 161.290,32 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας προϋπολογισμού 161.211,46 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα). Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΤΡΑΓΙΛΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 12.400,00 ΕΥΡΩ
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Τραγίλου» προϋπολογισμού δαπάνης 12.400,00 με το Φ.Π.Α., χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της συνημμένης μελέτης. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν προσφορά στο γραφείο προμηθειών του Δήμου ή στο e-mail: panagiotopoulouma@gmail.com μέχρι την Τετάρτη […]
  • Kατηγορίες