Διακηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΜΗΜΕΔ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
Το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016. Η επιτροπή, για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, είναι τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους : 1. […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην κάτωθι προμήθεια αναρροφητικού μηχανήματος πεζού χειριστή για την υπηρεσία καθαριότητας.Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με :1) Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου με θέμα” Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.( ΦΕΚ 64 Α /14-03-2020)2) Τις διατάξεις του Νόμου 4683/2020 ( ΦΕΚ 76/03-04-2020).3) Του άρθρου 41 της από 13-04-2020 Π.Ν.Π. Μέτρα για […]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Βισαλτίας Προκηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω αγρών αγροκτήματος Νιγρίτας, με διάρκεια εκμίσθωσης τεσσάρων (4) ετών: 1.- Του αριθ.1207 αγροτεμαχίου στην τοποθεσία Μοσχάδικα 9.200 τμ. 2.- Του αριθ.1213 αγροτεμαχίου στην τοποθεσία Μοσχάδικα 7.600 τ.μ. 3.- Του αριθ.3008 αγροτεμαχίου στην τοποθεσία Ρασπόγια 4.000 τ.μ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον […]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΕΡΓΗΣ
Έχοντας υπόψη ότι η δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 27/10/2020 κρίθηκε άγονη λόγω μη συμμετοχής, θα διεξαχθεί επαναληπτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα Νιγρίτας στις 3/11/2020 και ώρα 10.30πμ έως 11.00πμ. Η τιμή υλοτομίας για τα προϊόντα που θα προκύψουν από την υλοτομία ορίζεται στο ποσό των 23,18 €/χ.κ.μ. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. […]
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Τ.Κ ΑΝΘΗΣ-ΣΗΣΑΜΙΑΣ-ΑΜΠΕΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ»
Ο Δήμος Βισαλτίας Ν. Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Τ.Κ Ανθής-Σησαμιάς-Αμπέλων Δήμου Βισαλτίας» με προϋπολογισμό: 128.861,43 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) . Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας οικοδομικά προϋπολογισμού 87.161,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα) & ηλεκτρομηχανολογικά προϋπολογισμού 16.026,17 € (δαπάνη […]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΕΡΓΗΣ
Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου υλοτόμου της συστάδας 1γ του Δημοτικού Δάσους Βέργης που ανέρχεται σε 2.702 χκμ κυρίως δρυός, προερχόμενη από το συνολικό ξυλαπόθεμα της συστάδας 1γ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα Νιγρίτας στις 27/10/2020 και ώρα 10.30πμ έως 11.00πμ. Αν η δημοπρασία […]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ
O Δήμαρχος Βισαλτίας προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου υλοτόμου της συστάδας 3β(1/2) του Δημοτικού Δάσους Αηδονοχωρίου που ανέρχεται σε 2.388,00 χκμ κυρίως δρυός, προερχόμενη από το συνολικό ξυλαπόθεμα της συστάδας 3β(1/2). Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα Νιγρίτας στις 27/10/2020 και ώρα 11.00πμ έως 11.30πμ. […]
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α) » ΚΑΙ «ΚΟΠΗ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (ΟΜΑΔΑ)
Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, σχολείων και οδών (Ομάδα Α) » και «Κοπή υψηλών δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βισαλτίας (Ομάδα Β), για 1 έτος + 1 έτος με προαίρεση, με εκτιμώμενη αξία 84.177,40 χωρίς Φ.Π.Α. […]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» .
Ο Δήμαρχος Βισαλτίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία «ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» . Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας (Ηρώων 2 Νιγρίτα, ΤΚ 62200) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες […]
  • Kατηγορίες