Διακηρύξεις

Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ με τίτλο: «Διορθωτική μελέτη για την ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της Πολεοδομικής μελέτης Επέκτασης σχεδίου Πόλεως της Νιγρίτας»
Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ με τίτλο: «Διορθωτική μελέτη για την ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της Πολεοδομικής μελέτης Επέκτασης σχεδίου Πόλεως της Νιγρίτας»
Mίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Μαυροθάλασσας
Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Μαυροθάλασσας . Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Κασακόγιας» 2 ος όροφος –οδός Ηρώων 2 , στις 19 Ιουνίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00πμ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία […]
Παράταση διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας
Δείτε εδώ την σχετική απόφαση:
Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων
Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις υπηρεσίες του Δήμου Βισαλτίας και των νομικών του προσώπων» για το έτος 2023 προϋπολογισμού 90.395,23€ με Φ.Π.Α. Η σύμβαση χωρίζεται σε 5 τμήματα και έχει διάρκεια από την ημερομηνία […]
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ»
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» Ο Δήμος Βισαλτίας Ν. Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» με […]
Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού
O Δήμαρχος Βισαλτίας διακηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 12488/29-11-2022 Διακήρυξη. Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ με ταχ. Δ/νση ΗΡΩΩΝ 2, […]
Διακήρυξη διαγωνισμού για “Μισθώσεις μηχανημάτων για τη συντήρηση αγροτικών δρόμων”
Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την υπηρεσία «Μισθώσεις μηχανημάτων για τη συντήρηση αγροτικών δρόμων» προϋπολογισμού 265.608,00€ με Φ.Π.Α. και διάρκεια σύμβασης για ένα έτος από την ημερομηνία της υπογραφής της ή έως την εξάντληση του συμβατικού ποσού (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο). Η ημερομηνία […]
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμό για την υπηρεσία «Συντήρηση πρασίνου και κοπή υψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βισαλτίας»
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμό για την υπηρεσία «Συντήρηση πρασίνου και κοπή υψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βισαλτίας» Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την υπηρεσία «Συντήρηση πρασίνου και κοπή υψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βισαλτίας» για 1 έτος + 1 έτος με προαίρεση. […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  • Kατηγορίες