ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ, ΒΕΡΓΗΣ, ΤΡΑΓΙΛΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
O Δήμαρχος Βισαλτίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Νιγρίτας, Μαυροθάλασσας, Δημητριτσίου, Βέργης, Τραγίλου, Καλλιθέας του Δήμου Βισαλτίας» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 5400/02-06-2020 Διακήρυξη.Αναθέτουσα Αρχή είναι […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση ασφάλισης των μεταφορικών του μέσων σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνική έκθεση. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά έως στις 04/06/2020 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην τακτική καθαριότητα των περιφερειακών κοιμητηρίων του Δήμου Βισαλτίας που υπάρχουν στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες όπως απολύμανση των αποχωρητηρίων καθώς και καθαριότητα-επίβλεψη των χώρων ώστε να τηρούνται οι κανόνες λειτουργίας και υγιεινής με βάση την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.
Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας, έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ 191 / Α’ / 1980 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν. 3919/2011ΦΕΚ 32/Α’/ 2011). 3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 45838/12-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΚΚ
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Διαχείρισης Ογκωδών Αποβλήτων και ΑΕΚΚ σύμφωνα με την από 01/07/2020 τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης ευρώ 24.800,00 με Φ.Π.Α. Για να διαβάσετε την πρόσκληση κάντε κλικ εδώ.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ 24 ΜΗΝΕΣ»
Ο Δήμαρχος Δήμου Βισαλτίας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Βισαλτίας και των Νομικών του Προσώπων για 24 μήνες» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα για κάθε τμήμα της σύμβασης βάσει τιμής. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας (Ηρώων 2 […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΗ-ΔΒ1 ΣΤΟ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΡΜΩΝ – ΝΙΓΡΙΤΑΣ»
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην κάτωθι περιγραφόμενη υπηρεσία για αντιμετώπιση αναγκών της Υπηρεσίας: Mετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Αντικατάσταση, επισκευή και προσαρμογή της κεφαλής τηςγεώτρησης, Προμήθεια νερού για τις ανάγκες της γεωτρήσεως, Λειτουργία υδραντλίας, Αργία γεωτρητικού συγκροτήματος, Τσιμεντένεμα, κλπ Για να δείτε την σχετική πρόσκληση κάντε κλικ εδώ. Για να διαβάσετε την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας σε ιδιώτη κτηνίατρο για την φροντίδα αδέσποτων ζώων ( περισυλλογή, μεταφορά, κτηνιατρικός έλεγχος, εμβολιασμός, αποπαρασίτωση, σήμανση κλπ) σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική έκθεση, για την κάλυψη των αναγκών του. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση και τεχνική έκθεση.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στις κάτωθι εργασίες απολύμανσης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ, ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΕΠ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΚΕΠ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΥ , ΚΕΠ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΕΠ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ , 27 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ, ΑΠΟΘΗΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ . Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά στο γραφείο προμηθειών του Δήμου μέχρι την […]
  • Kατηγορίες