Διακηρύξεις

Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού
O Δήμαρχος Βισαλτίας διακηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 12488/29-11-2022 Διακήρυξη. Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ με ταχ. Δ/νση ΗΡΩΩΝ 2, […]
Διακήρυξη διαγωνισμού για “Μισθώσεις μηχανημάτων για τη συντήρηση αγροτικών δρόμων”
Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την υπηρεσία «Μισθώσεις μηχανημάτων για τη συντήρηση αγροτικών δρόμων» προϋπολογισμού 265.608,00€ με Φ.Π.Α. και διάρκεια σύμβασης για ένα έτος από την ημερομηνία της υπογραφής της ή έως την εξάντληση του συμβατικού ποσού (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο). Η ημερομηνία […]
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμό για την υπηρεσία «Συντήρηση πρασίνου και κοπή υψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βισαλτίας»
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμό για την υπηρεσία «Συντήρηση πρασίνου και κοπή υψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βισαλτίας» Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την υπηρεσία «Συντήρηση πρασίνου και κοπή υψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βισαλτίας» για 1 έτος + 1 έτος με προαίρεση. […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την «ΕΡΕΥΝΑ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ»
Ο Δήμος Βισαλτίας προχώρησε στην προκήρυξη Διαγωνισμού για την «ΕΡΕΥΝΑ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ». Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα έγγραφα της σύμβασης παρακάτω.
Πλειοδοτική διακήρυξη για τη μίσθωση των κυλικείων των ΚΑΠΗ
Ο πρόεδρος του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Δήμου Βισαλτίας Δημόσιο Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης των κυλικείων των ΚΑΠΗ Νιγρίτας-Τερπνής-Δημητριτσίου-Βέργης-Ανθής- Ίβηρα -Μαυροθάλασσας- Σιτοχωρίου Δήμου Βισαλτίας. Περισσότερες πληροφορίες:
Διαγωνισμός για την «Συντήρηση πρασίνου και κοπή υψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βισαλτίας»
Διαγωνισμός για την «Συντήρηση πρασίνου και κοπή υψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βισαλτίας». Δείτε εδώ τα έγγραφα της υπό προκήρυξη σύμβασης:
Διακήρυξη διαγωνισμού για «Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)»
Διακήρυξη διαγωνισμού για «Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)». Δείτε παρακάτω τα έγγραφα της υπό προκήρυξη σύμβασης: *Το αρχείο ΕΕΕΣ σε μορφή .xml είναι διαθέσιμο μέσω της σελίδας του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗΔΗΣ.
Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Βισαλτίας και των Νομικών του προσώπων
Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Βισαλτίας και τωνΝομικών του προσώπων για 24 μήνες (έτη 2022-2024) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα για κάθε τμήμα της σύμβασης βάσει τιμής. Ο […]
  • Kατηγορίες