Διακηρύξεις

Διαγωνισμός για την «Συντήρηση πρασίνου και κοπή υψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βισαλτίας»
Διαγωνισμός για την «Συντήρηση πρασίνου και κοπή υψηλών δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βισαλτίας». Δείτε εδώ τα έγγραφα της υπό προκήρυξη σύμβασης:
Διακήρυξη διαγωνισμού για «Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)»
Διακήρυξη διαγωνισμού για «Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)». Δείτε παρακάτω τα έγγραφα της υπό προκήρυξη σύμβασης: *Το αρχείο ΕΕΕΣ σε μορφή .xml είναι διαθέσιμο μέσω της σελίδας του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗΔΗΣ.
Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Βισαλτίας και των Νομικών του προσώπων
Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Βισαλτίας και τωνΝομικών του προσώπων για 24 μήνες (έτη 2022-2024) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα για κάθε τμήμα της σύμβασης βάσει τιμής. Ο […]
Διακηρύξεις διαγωνισμών για την ανάδειξη εργολάβων υλοτομίας για τα Δημοτικά Δάση
Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εργολάβου υλοτομίας (δασικού συνεταιρισμού ή ιδιώτη υλοτόμου) καυσόξυλων δρυός και λοιπών πλατύφυλλων, συστάδας 1α, 1γ και 3α (1/2), 1.688 κυβικά μέτρα (κ.μ.) ή 2.813 χωρικά κυβικά μέτρα (χ.κ.μ.) καυσοξύλων δρυός των Δημοτικών Δασών.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘ.ΑΡΓΥΡΟΥ –ΝΙΓΡΙΤΑ»
Ο Δήμος Βισαλτίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘ. ΑΡΓΥΡΟΥ -ΝΙΓΡΙΤΑ”. Δείτε παρακάτω τα έγγραφα της σύμβασης:
Διαγωνισμός για την προμήθεια λιπαντικών
Δείτε εδώ τα έγγραφα της σύμβασης:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 10 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Βισαλτίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 10 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.: 4701/ 25/05/2022 Διακήρυξη. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα […]
Πρόσκληση για την εκτέλεση του έργου “Επισκευή – Συντήρηση Κτιρίων Υγείας, Παιδείας και λοιπών Κτιρίων του Δήμου Βισαλτίας”
Ο Δήμος μας προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Κτιρίων Υγείας, Παιδείας και λοιπών Κτιρίων του Δήμου Βισαλτίας». Η εκτιμώμενη δαπάνη του ανωτέρω έργου αντιστοιχεί στο ποσό των 48.387,10 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. 24 % (ήτοι ποσό 60.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 % και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 61.7331.01 του […]
Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων
Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr , για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου και των Νομικών του προσώπων για 24 μήνες (έτη 2022-2024). Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 905.018,34 ευρώ με το ΦΠΑ και η σύμβαση χωρίζεται σε 6 τμήματα. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών […]
  • Kατηγορίες