Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 370.967,74€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων. Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 460.000 ευρώ με το ΦΠΑ και η σύμβαση χωρίζεται σε 2 τμήματα. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 03/06/2020 και ώρα 15.00, η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 09/06/2020 και ώρα […]
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΟΚ, ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας προμήθεια σημάτων ΚΟΚ, πινακίδων ονοματοθεσίας, πληροφοριακών πινακίδων και λοιπού υλικού σήμανσης σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά στο γραφείο προμηθειών του Δήμου μέχρι την Δευτέρα 21-09-2020 και ώρα 12:00. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΧΙΝΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 12.400,00 ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΧΙΝΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 12.400,00 με το Φ.Π.Α., χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της συνημμένης μελέτης. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν προσφορά στο γραφείο προμηθειών του Δήμου ή στο e-mail: panagiotopoulouma@gmail.com μέχρι την Τετάρτη […]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΫ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Ο 17(ΧΟΥΜΝΙΚΟ-ΣΙΤΟΧΩΡΙ-ΙΒΗΡΑ ΔΙΑ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΥ & ΔΑΦΝΗΣ) ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙ» ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 161.290,32€
Ο Δήμος Βισαλτίας Ν. Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή οδικού δικτύου από συμβολή της Ε.Ο 17(Χουμνικό–Σιτοχώρι–Ίβηρα δια Λευκοτόπου & Δάφνης) με την οδό προς Καστανοχώρι» με προϋπολογισμό 161.290,32 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας προϋπολογισμού 161.211,46 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ-ΟΕ & απρόβλεπτα). Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΤΡΑΓΙΛΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 12.400,00 ΕΥΡΩ
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Τραγίλου» προϋπολογισμού δαπάνης 12.400,00 με το Φ.Π.Α., χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της συνημμένης μελέτης. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν προσφορά στο γραφείο προμηθειών του Δήμου ή στο e-mail: panagiotopoulouma@gmail.com μέχρι την Τετάρτη […]
  • Kατηγορίες