Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α) » ΚΑΙ «ΚΟΠΗ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (ΟΜΑΔΑ)
Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, σχολείων και οδών (Ομάδα Α) » και «Κοπή υψηλών δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βισαλτίας (Ομάδα Β), για 1 έτος + 1 έτος με προαίρεση, με εκτιμώμενη αξία 84.177,40 χωρίς Φ.Π.Α. […]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» .
Ο Δήμαρχος Βισαλτίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία «ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» . Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Βισαλτίας www.dimosvisaltias.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα γραφεία του Δήμου Βισαλτίας (Ηρώων 2 Νιγρίτα, ΤΚ 62200) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες […]
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 240.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια τεσσάρων (4) βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδο κοινής χρήσης των ΟΤΑ, στεγανά, με κάδους ανακύκλωσης και σύμμεικτων, το καθένα, πλήρως τοποθετημένα που θα χρησιμοποιούνται για την ρίψη απορριμμάτων από τους πολίτες. Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού […]
AΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας προκατασκευασμένων στοιχείων αστικού εξοπλισμού επενδύσεων καθιστικών χώρων για τους ημικυκλικούς καθιστικούς χώρους των κεντρικών πλατειών Νιγρίτας και Μαυροθάλασσας σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την πρόσκληση. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την τεχνική περιγραφή.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ»
Ο Δήμος Βισαλτίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για το Έργο : «Καταγραφή και επιστημονική παρακολούθηση ειδών και πληθυσμού κουνουπιών –καταγραφή κρουσμάτων μολυσματικών ασθενειών σε ανθρώπους και ζωικό κεφάλαιο –Έλεγχος υπολειμματικότητας σκευασμάτων, στην περιοχή του Δήμου Βισαλτίας» Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #7.200,0€# (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ […]
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ, ΒΕΡΓΗΣ, ΤΡΑΓΙΛΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
O Δήμαρχος Βισαλτίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης, της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για τη Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Νιγρίτας, Μαυροθάλασσας, Δημητριτσίου, Βέργης, Τραγίλου, Καλλιθέας του Δήμου Βισαλτίας» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 5400/02-06-2020 Διακήρυξη.Αναθέτουσα Αρχή είναι […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ»
Ο Δήμος Βισαλτίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για το Έργο : «Υπηρεσίες ψεκασμού για την καταπολέμηση κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Βισαλτίας» Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ύψος των #24.800,0€#(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ24%). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ 23-06-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:30 Μ.Μ Περισσότερες πληροφορίες: πρόσκληση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση ασφάλισης των μεταφορικών του μέσων σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνική έκθεση. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά έως στις 04/06/2020 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί στην τακτική καθαριότητα των περιφερειακών κοιμητηρίων του Δήμου Βισαλτίας που υπάρχουν στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες όπως απολύμανση των αποχωρητηρίων καθώς και καθαριότητα-επίβλεψη των χώρων ώστε να τηρούνται οι κανόνες λειτουργίας και υγιεινής με βάση την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.
  • Kατηγορίες