Δελτία Τύπου

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011, (ΣΑΤΑ).
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Με την 01/2013  Απόφαση του Δήμαρχου  Βισαλτίας κ. Δημήτριου Καλαϊτζή ορίστηκαν πέντε (5)  νέοι  Αντιδήμαρχοι του Δήμου Βισαλτίας, με θητεία από 1-1-2013 έως 31-8-2014. Συγκεκριμένα οι νέοι Αντιδήμαρχοι είναι οι εξής: Ο κ. Ζέττας  Κωνσταντίνος  του Δημητρίου. Η κ. Δεληκωνσταντά Λεμονιά του Κωνσταντίνουως Τοπική Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Αχινού. Ο κ. Μικρός Αθανάσιος του Βάϊου, ως  Τοπικός Αντιδήμαρχος για την Δημοτική Ενότητα Βισαλτίας […]
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ            ΘΕΜΑ 02-01-2013 01/2013  Ορισμός Αντιδημάρχων  και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 02-01-2013  02/2013  Ορισμός ως Διατάκτη του Αντιδημάρχου κ.Τρούπη Χρήστου του Στεργίου 02-01-2013 03/2013  Εξουσιοδότηση υπογραφών                                                  […]
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
02/2015  Κλείσιμο Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Βέργης 05/2015 Xορήγηση Άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου 06/2015  Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε σεμινάριο 13/2015  Συγκρότηση Ειδικού Εκλογικού Συνεργείου Προσφοράς Έκτακτης Εκλογικής Εργασίας για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 15/2015 «Ανάκληση της υπ΄αριθ.184/2011 απόφασης Δημάρχου σχετικά με την τοποθέτηση Υπαλλήλων στο κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Τραγίλου» 16/2015  «Τροποποίηση της υπ΄αριθ.12/08-01-2013 Απόφασης Δημάρχου  σχετικά με την […]
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40/2018 – ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40/2018 Ορισμός υπαλλήλων που εντάσσονται στο Μητρώο Μελών ΕπιτροπώνΔιαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχήςτεχνικών […]
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών που διαμένουν στις Τοπικές Κοινότητες, ο Δήμαρχος Βισαλτίας Αθανάσιος Δ. Μασλαρινός με την υπ’ αριθμ.402/2019 απόφασή του, εξουσιοδότησε τους προέδρους όλων των τοπικών κοινοτήτων, να υπογράφουν μια σειρά από πιστοποιητικά, θεωρήσεις βεβαιώσεις και άλλα έγγραφα με αρμοδιότητα εκχωρημένη απευθείας από το Νόμο Δείτε ΕΔΩ την σχετική απόφαση του Δημάρχου
ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (02) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Για την επικουρία και την διοικητική υποστήριξη του γραφείου Δημάρχου, εκδόθηκε η αριθμ 10.742/19.09.2019 απόφαση δημάρχου με την οποία ΚΑΛΕΙ τους τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για την πλήρωσης δυο (02) ειδικών θέσεων του Δήμου, αναλυτικά ως εξής: Για την επικουρία και την διοικητική υποστήριξη […]
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Βισαλτίας, με την 465/02.10.2019 απόφασή του, προέβη στην μετακίνηση της κ. Σωτηριάδου Ζωής, υπαλλήλου του Δήμου Βισαλτίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και την τοποθέτησε στο Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Δείτε ΕΔΩ τη σχετική Απόφαση του Δημάρχου Βισαλτίας
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Στην παρ. 9 του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: Με απόφαση του Δημάρχου μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου που εδρεύουν στις τοπικές κοινότητες, καθώς και για την παροχή […]
  • Kατηγορίες