Απασχόληση

ΔΙΜΗΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ
Ο Πρόεδρος του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Δήμου Βισαλτίας Έχοντας υπόψη :1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87Α, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή […]
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Εκδόθηκε ο τελικός Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των επιτυχόντων προσληπτέων, της υπ’ αριθμ. 8965/21-08-2020 Ανακοίνωσης του Δήμου Βισαλτίας. Ο Πίνακας αφορά στους επιτυχόντες, για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, που θα απασχοληθούν στην καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Βισαλτίας. Δείτε τον ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 1 / 2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά ενός (1) ΠΕ Παιδιάτρου, για την ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ», που εδρεύει στη Νιγρίτα, […]
  • Kατηγορίες