Τροποποίηση απόφασης, αναφορικά με την ημερομηνία λήξης της θητείας των αντιδημάρχων

5 Νοεμβρίου, 2021 9:31

Τροποποίηση απόφασης, αναφορικά με την ημερομηνία λήξης της θητείας των αντιδημάρχων

Ο ∆ήµαρχος Βισαλτίας με την Α Π Ο Φ Α Σ Η 505/2021, τροποποιεί την με  αριθμό πρωτοκόλλου: 9.766/31.08.2021, προηγούμενη απόφαση, μόνο ως προς το μέρος αυτής που αφορά στην ημερομηνία λήξης της θητείας των αντιδημάρχων, η οποία πλέον θα είναι η 31η  Δεκεμβρίου 2021.

  1. Τον κ ΑΔΑΜΟΥΔΗ  ΙΩΑΝΝΗ καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Λειτουργιών.
  2. τον κ. ΒΑ∆ΙΚΟΛΙΟ ΘΕΟ∆ΩΡΟ καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο Υποδοµών
  3. τον κ. ΜΠΙΜΠΛΙΑ ΘΩΜΑ καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο Αγροτικής & Οικονοµικής Ανάπτυξης
  4. τον κ. ΠΑΣΧΑΛΙ∆Η ΝΙΚΟΛΑΟ καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο Καθηµερινότητας
  5. τον κ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ ΑΡΓΥΡΙΟ καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νεολαίας.

Διαβάστε παρακάτω την απόφαση:

64ΥΥΩ9Β-Σ6Π-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΘΗΤΕΙΑΣ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΕΩΣ-31.12.2021