Μετάθεση της ώρας έναρξης λειτουργίας (κατά μία ώρα αργότερα) όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Βισαλτίας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

16 Φεβρουαρίου, 2021 15:29

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 45 /2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06- 2010) τ. Α΄ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Την υπ’ αριθμ. 61/30-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Άσκηση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από την 1η Ιανουαρίου 2011 του Προγράμματος Καλλικράτης».
  3. Το Προεδρικό Διάταγμα 79/1-8-2017 (ΦΕΚ 109) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων άρθρο 4 παρ. 4).
  4. Τις χαμηλές θερμοκρασίες που προβλέπεται να επικρατήσουν στο Δήμο Βισαλτίας κατά τις πρωινές ώρες, την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την μετάθεση κατά μία ώρα αργότερα της έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων του Δήμου Βισαλτίας , την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ετικέτες: