Μετάθεση της ώρας έναρξης λειτουργίας (κατά μία ώρα αργότερα) όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Βισαλτίας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

17 Φεβρουαρίου, 2021 14:26

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 47/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06- 2010) τ. Α΄ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Την υπ’ αριθμ. 61/30-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Άσκηση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από την 1η Ιανουαρίου 2011 του Προγράμματος Καλλικράτης».
  3. Το Προεδρικό Διάταγμα 79/1-8-2017 (ΦΕΚ 109) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων άρθρο 4 παρ. 4).
  4. Τις χαμηλές θερμοκρασίες που προβλέπεται να επικρατήσουν στο Δήμο Βισαλτίας κατά τις πρωινές ώρες, την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου και την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την μετάθεση κατά μία ώρα αργότερα της έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων του Δήμου Βισαλτίας , την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου και την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ετικέτες: