Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας για την πρόσληψη προσωπικού για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

27 Αυγούστου, 2021 13:16

Ο Δήμος Bισαλτίας ανακοινώνει την ανάρτηση των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης & Βαθμολογίας για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δεκατεσσάρων (14) ατόμων (08 πλήρους απασχόλησης 6,5 ωρών και 06 μερικής απασχόλησης 03 ωρών) για την καθαριότητα σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Βισαλτίας για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του ΣΟΧ 1/2021 με ΑΠ 9227/12-8-2021.

Κατά των πινάκων επιτρέπεται στις/στους ενδιαφερόμενες/ους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνον για λανθασμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: d.visaltias@gmail.com

Ετικέτες: