ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Β,Γ ΚΑΙ Δ ΤΗΣ Δ.Κ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ»

18 Δεκεμβρίου, 2020 18:21

Ανακοινώνεται η προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού, ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου «Παρακολούθηση εκσκαφικών εργασιών» στο ̟πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισµός δικτύου ύδρευσης στους τοµείς Β, Γ και ∆ της ∆.Κ. Νιγρίτας», απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και µε τη δυνατότητα παράτασης της σύµβασης και όχι πέραν των οκτώ (8) µηνών, ανάλογα µε την εξέλιξη των εργασιών του υποέργου και του έργου και εφόσον διατεθεί η απαιτούμενη χρηµατοδότηση.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνημμένα δικαιολογητικά στα γραφεία της Εφορίας Αρχαιοτήτων Σερρών στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 48, ΤΚ 621 22, Σέρρες, από ώρα 09:00 έως 13:00 κατά τις εργάσιμες ηµέρες από 05/10/2020 έως και 09/10/2020.

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην Εφορία αρχαιοτήτων Σερρών στην ανωτέρω διεύθυνση και β) στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr).

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη.