ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

18 Δεκεμβρίου, 2020 18:13

Κεφάλαιο κίνησης, εγγυήσεις και επενδυτικά δάνεια από τα τέλη Ιουλίου. Νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία που παρέχουν ρευστότητα για τις άμεσες ανάγκες των επιχειρήσεων, καθώς και νέα επενδυτικά εργαλεία σε παραδοσιακούς και σύγχρονους κλάδους ανακοίνωσε τη Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011, ο υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Μαζί με το πρόγραμμα στήριξης 20.000 επιχειρήσεων από το πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», που ξεκινά το Σεπτέμβρη, συνδυάζονται νέα προγράμματα και χρηματοοικονομικά εργαλεία (εγγυήσεις, επενδυτικά δάνεια και προχρηματοδότηση των εξαγωγών), που ξεκινούν ήδη από το 3ο δεκαήμερο του Ιουλίου. Πιο συγκεκριμένα:

– Με ένα νέο πρόγραμμα – καταλύτη για την ενίσχυση της εξωστρέφειας προσφέρεται κεφάλαιο κίνησης για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις μέχρι 200.000 ευρώ και έως 4 μήνες, μέσω του ΟΑΕΠ (Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Προϊόντων)

– Παρατείνεται έως το τέλος του 2012 η ισχύς του επιτυχημένου προγράμματος εγγυήσεων του ΕΤΕΑΝ, το οποίο παρέχει χαμηλότοκα δάνεια για δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών.

– Διευρύνεται το πλαίσιο των εγγυήσεων προς τις επιχειρήσεις που έχουν άμεσα ανάγκη από κεφάλαια κίνησης με τρία νέα εγγυοδοτικά προϊόντα, εντός του Σεπτεμβρίου 2011.Το πρώτο αφορά επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε προγράμματα του υπουργείου, όπως η μεταποίηση και η εξωστρέφεια, με ανώτατο ποσό δανείου έως 30.000 € που αναμένεται να ενισχύσει 2.500 επιχειρήσεις. Το δεύτερο αφορά την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας των νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων κατά τις εμπορικές συναλλαγές και το τρίτο, εγγυάται επενδυτικά δάνεια για να καλυφθούν δαπάνες για εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς και άυλα πάγια.

– Δίνεται η δυνατότητα σε επενδυτές – είτε εντάσσονται είτε όχι στο νέο επενδυτικό νόμο – για δεκαετή ευνοϊκά δάνεια από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (αναμένεται να διατεθούν στην ελληνική αγορά συνολικά 1,2 δις ευρώ).

– Επενδυτικά δάνεια μπορούν να δοθούν επίσης σε όσους ενταχθούν στο Ταμείο «Εξοικονόμηση κατ’οίκον», με επιχορήγηση δανείου μέχρι και 35%.

– Δημιουργούνται επενδυτικά κίνητρα για τον πρωτογενή τομέα, τόσο με το Ταμείο «ΕΝΑΛΙΟ» (προϋπολογισμού 105 εκ ευρώ) όσο και με το Ταμείο «Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» (προϋπολογισμού 450 εκ ευρώ).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
Πρόγραμμα  Ποιους αφορά Τι ενισχύσεις προβλέπονται  Χρονοδιάγραμμα

Επενδυτικά δάνεια μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΕΤΕΑΝ) ΜμΕ που εντάσσονται στον Επενδυτικό Νόμο και σε προγράμματα του ΕΣΠΑ ή δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των εξαγωγών, της καινοτομίας, των τροφίμων κτλ.  Δάνεια συνολικού ύψους 1,2 δις € με διάρκεια έως 10 έτη, περίοδος χάριτος έως 2 έτη και χαμηλά επιτόκια <5% Ιούλιος  2011

Υφιστάμενο εγγυοδοτικό προϊόν (ΕΤΕΑΝ) ΜμΕ Εγγυήσεις χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών Παράταση ως τα τέλη του 2012

Νέα εγγυοδοτικά προϊόντα (ΕΤΕΑΝ) ΜμΕ που εντάσσονται σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, καθώς και  υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκ. € Κεφάλαια κίνησης έως 30.000€, διάρκειας έως 2 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος 6 μηνών καθώς και εγγύηση δανείων επενδυτικού σκοπού, για την ίδρυση νέων, καθώς και την ανάπτυξη και διεθνοποίηση υφιστάμενων επιχειρήσεων Σεπτέμβριος 2011

Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (ΕΣΠΑ)  20.000 επιχειρήσεις που λειτουργούν την τελευταία 5ετία και δραστηριοποιούνται στους κλάδους μεταποίησης, πράσινης οικονομίας, οικοδομής, μεταφορών – αποθήκευσης, υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.  Επιδοτήσεις 10.000€ για την κάλυψη μισθολογικών και λειτουργικών δαπανών και τη διατήρηση θέσεων εργασίας Σεπτέμβριος 2011

Ενίσχυση ρευστότητας εξαγωγικών επιχειρήσεων (ΟΑΕΠ) Εξαγωγικές επιχειρήσεις Κεφάλαια κίνησης μέχρι 200.000€ με ευνοϊκό επιτόκιο, χωρίς εγγυήσεις και με μοναδικό προαπαιτούμενο την ασφάλιση στον ΟΑΕΠ  Αύγουστος 2011

«Καθεστώς Επιχειρηματικότητα των Νέων» (νέος Επενδυτικός Νόμος) Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους Επιδότηση έως 1 εκ.€ για δαπάνες  ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) για μίσθωση κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.  1 Ιουλίου– 31 Αυγούστου 2011

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» (ΕΣΠΑ) Πολύ μικρές και μικρές νέες επιχειρήσεις που επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών Επιδότηση σε ποσοστό 60%  επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 20.000€ έως 300.000€ 1 Αυγούστου – 30 Σεπτεμβρίου 2011

«Εναλλακτικός Τουρισμός» (ΕΣΠΑ) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων εναλλακτικών μορφών τουρισμού  Επιδότηση με ποσοστό 40% ή 45% επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 15.000€ έως 400.000€. Ιούλιος 2011

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες», που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, ύψους 200 εκ ευρώ δημόσιας δαπάνης. Σύντομα ξεκινά η εκταμίευση προκαταβολών προς τους ενδιαφερομένους που έχουν εγκριθεί από τις επιτροπές αξιολόγησης. Επίσης, με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», που αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων με εξωστρεφή δραστηριότητα.