Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Βισαλτίας.

24 Ιουλίου, 2023 13:41

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 213 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε από την παρ.6 του άρθρου 78 του Ν.4604/19 και από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020) (ΦΕΚ 53/τ.Α’/11-03-2020) περί «Ειδικών Συμβούλων-Επιστημονικών Συνεργατών-Ειδικών Συνεργατών των ΟΤΑ».
  3. Την με αρ. 31/36567/10-05-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών όπου διευκρινίζεται ότι οι θέσεις των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
  4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Βισαλτίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 957/τ.Β΄/19.04.2013 και την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3391/τ.Β΄/17.12.2014 .
  5. Την ανάγκη κάλυψης μιας (1) Θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Βισαλτίας για την υποστήριξη του Δημάρχου με γνώσεις σε θέματα οικονομικού περιεχομένου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Ότι πρόκειται να προβεί στην πλήρωση μίας(1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγων, η οποία θα καλυφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Ο ειδικός συνεργάτης θα απασχολείται ως σύμβουλος του Δημάρχου σε θέματα οικονομικής φύσεως, θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες σε θέματα οικονομικού περιεχομένου και λειτουργίας του Δήμου μας.

Ετικέτες: