ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

18 Δεκεμβρίου, 2020 18:15

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός της πρόσκλησης είναι να βοηθήσει νέους επιχειρηματίες της ΕΕ να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους, να μάθουν και να δικτυωθούν μαθητεύοντας για ορισμένη χρονική περίοδο στις επιχειρήσεις έμπειρων επιχειρηματιών σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο γενικός στόχος της προπαρασκευαστικής δράσης είναι να συμβάλει στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, της διεθνοποίησης και της ανταγωνιστικότητας επιχειρηματιών που σκοπεύουν να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση και νεοσύστατων επιχειρήσεων πολύ μικρού και μικρού μεγέθους στην ΕΕ. Η δράση απευθύνεται σε άτομα που σκοπεύουν να ιδρύσουν μια επιχείρηση και σε επιχειρηματίες νεοσύστατων επιχειρήσεων.

Η πρόσκληση υποστηρίζει δράσεις για οργανισμούς που ενισχύουν και διευκολύνουν την κινητικότητα των νέων επιχειρηματιών. Πρόταση μπορεί να υποβάλει κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιείται στον τομέα της υποστήριξης των επιχειρήσεων. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων μπορεί να αφορά ειδικότερα:

– δημόσιες αρχές που έχουν αρμοδιότητες ή δραστηριοποιούνται στους τομείς των οικονομικών υποθέσεων, της επιχειρηματικότητας, της υποστήριξης των επιχειρήσεων ή σε παρεμφερείς τομείς 
– εμπορικά, βιομηχανικά ή βιοτεχνικά επιμελητήρια ή ανάλογους φορείς
– οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων και κέντρα στήριξης επιχειρήσεων κατά τη φάση έναρξης της λειτουργίας τους, καθώς και εκκολαπτήρια επιχειρήσεων
– επαγγελματικές ενώσεις και δίκτυα υποστήριξης επιχειρήσεων
– νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων.


Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ατομικές προτάσεις ή ως κοινοπραξία (σύμπραξη). Μια κοινοπραξία πρέπει να αποτελείται από 2 τουλάχιστον ανεξάρτητες νομικές οντότητες από το ίδιο ή από διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση των σχεδίων ανέρχεται σε 4 300 000 EUR. Η οικονομική συνδρομή της Επιτροπής δεν δύναται να υπερβαίνει το 90 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών για ένα μόνο σχέδιο.

Καμία επιχορήγηση δεν θα υπερβεί τα 180 000 EUR για κοινοπραξίες και τα 150 000 EUR για τις ατομικές αιτήσεις. Η μέγιστη διάρκεια των σχεδίων ανέρχεται σε 21 μήνες. Προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης της δράσης: 1η Μαΐου 2012.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 17 Οκτωβρίου 2011. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και τα έντυπα για την υποβολή αίτησης διατίθενται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πλήρες κείμενο και να υποβληθούν μέσω του προβλεπόμενου εντύπου.