ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΜΗΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

18 Δεκεμβρίου, 2020 18:20

Ο Πρόεδρος του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Δήμου Βισαλτίας

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87Α, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της με αριθμό 62/2011 Α.Δ.Σ. που αφορά την Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο Βισαλτίας Σερρών, σε ένα ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 1232/τ.Β/2011) με την επωνυμία «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. που αφορά τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.
  5. Την ανάγκη για άμεση πρόσληψη προσωπικού για το Παιδικό Σταθμό Μαυροθάλασσας .

Ανακοινώνει

Την άμεση πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών και πρόσκαιρων αναγκών στο Παιδικό Σταθμό Μαυροθάλασσας με τη κάτωθι ειδικότητα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας και ελλείψη αυτής της κατηγορίας ΔΕ   Βοηθών Βρεφοκόμων1Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας ή ΔΕ   Βοηθών Βρεφοκόμων πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότηταςΔύο (2) μήνες
 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών και να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά από  04-11-2020 έως και 06-11-2020, στα γραφεία του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας(21ης Φεβρουαρίου 4 – Νιγρίτα).

Αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Χατζητόλιου Βασιλική & Τσιχαράπη Μαρία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες( τηλέφωνο επικοινωνίας 2322022306 & 2322022214 ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΪΟΣ ΒΑΔΑΡΛΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου
  2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την ανακοίνωση.