ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΜΗΝΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2 Σεπτεμβρίου, 2021 14:52

Ο Πρόεδρος του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Δήμου Βισαλτίας ανακοινώνει την άμεση πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2)
μηνών
για την κάλυψη εποχικών, παροδικών και πρόσκαιρων αναγκών στο
Παιδικό Σταθμό Μαυροθάλασσας και στο Παιδικό Σταθμό Τερπνής με τη
κάτωθι ειδικότητα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΕ Βοηθών
Βρεφοκόμων
2Τυπικά προσόντα: Πτυχίο ΔΕ Βοηθών
Βρεφοκόμων
Δύο (2)
μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών και να πληρούν τα
γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά από 1-9-2021 έως και 5-09-2021, στα γραφεία του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας(21ης Φεβρουαρίου 4 – Νιγρίτα).

Αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Γούσιου Ελένη & Τσιχαράπη Μαρία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( τηλέφωνο επικοινωνίας 2322022306 & 2322022214 )